Foilsíonn an tÚdarás Pinsean tuarascáil ar thorthaí shuirbhé scéime 2023

3 Deireadh Fómhair 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean torthaí suirbhé a rinneadh chun feasacht iontaobhaithe agus bainistíocht riosca a mheasúnú.

D’eisigh an tÚdarás suirbhé i mí Iúil 2023 chuig iontaobhaithe ar 150 scéim le sochar sainithe (SS) agus 150 scéim ranníocaíochtaí sainithe (DC). Bhí an suirbhé deonach agus gan ainm.

Léiríonn torthaí an tsuirbhé go bhfuil sé i gceist ag 68% de na scéimeanna RS a ndearnadh suirbhé orthu foirceannadh agus aistriú chuig socrú pinsin eile; maidir le scéimeanna SS, áfach, níl sé beartaithe ach ag 6% de na scéimeanna a ndearnadh suirbhé orthu a fhoirceannadh.

Bhí ráta freagartha i bhfad níos ísle i measc iontaobhaithe na scéime DC a ndearnadh suirbhé orthu agus, ina theannta sin, roghnaigh go leor freagróirí DC gan roinnt ceisteanna a fhreagairt. D’fhéadfadh go léireodh sé seo leibhéal neamhchomhlíonta nó easpa tuisceana imleor ag iontaobhaithe DC ar a gcuid oibleagáidí a bhaineann le riosca. Déanfaidh an tÚdarás faireachán géar ar an seasamh sin trína ghníomhaíochtaí maoirseachta.

Tá tuilleadh eolais ar thorthaí an tsuirbhé ar fáil faoin gcuid Comhad(Comhaid) Gaolmhara ar an leathanach seo.