Leasú ar rialacháin éagsúla faoi Acht na bPinsean, 1990

Déardaoin 2 Nollaig 2021: Tá nóta faisnéise foilsithe ag an Údarás Pinsean ar na rialacháin atá liostaithe thíos. Shínigh an tAire Coimirce Sóisialaí na rialacháin seo an 25 Samhain 2021.

Na rialacháin:

  • leasuithe a dhéanamh ar rialacháin atá ann faoi láthair faoi Acht na bPinsean 1990, arna leasú (an tAcht), maidir le nochtadh, clárú scéime, cáilíochtaí infheistíochta iontaobhaithe, caighdeán maoinithe, ceanglais trasteorann, agus aistrithe bulc; agus
  • na rialacháin reatha a bhaineann le hinfheistíocht faoin Acht a chúlghairm agus a athsholáthar.

Tá nóta faisnéise ar fáil faoin gcuid Comhad(Comhaid) Gaolmhara ar an leathanach seo. Is é cuspóir an nóta faisnéise ná forbhreathnú a thabhairt ar na príomhathruithe a tugadh isteach. Tá cuid de na hathruithe sin mar thoradh ar thrasuí Threoir (AE) 2016/2341 (Treoir IORP II).

Tá liosta de na rialacháin nua agus naisc chucu le fáil thíos.

Nochtadh lena leasaítear rialacháin

  • Na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise) (Leasú) 2021 (IR Uimh. 637 de 2021)

Rialacháin infheistíochta

Clárú a leasaíonn rialacháin

Cáilíochtaí infheistíochta iontaobhaithe lena leasaítear rialacháin

Rialacháin leasaithe caighdeáin mhaoinithe

  • Na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Caighdeán Maoinithe) (Leasú), 2021 (IR Uimh. 635 de 2021)
  • Na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Cúlchiste Caighdeánach Maoinithe) (Leasú) 2021 (IR Uimh. 631 de 2021)

Rialacháin leasaitheacha trasteorann

Rialacháin leasaitheacha um aistriú mórchóir

  • Na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Dualgais Iontaobhaithe i ndáil le Bulcaistriú) (Leasú) 2021 (IR Uimh. 630 de 2021)

Le haghaidh tuilleadh ifoirmiú, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil

An tÚdarás Pinsean

Teil: 01 613 1900

info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach www.pensionsauthority.ie