Leasuithe ar na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise) 2006

4 Iúil 2022: Tháinig na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise) (Leasú) 2022 (I.R. Uimh. 295 de 2022) (na Rialacháin) i bhfeidhm an 16 Bealtaine 2022.

Leasaíonn na Rialacháin na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise) 2006 (IR Uimh. 301 de 2006).

Leanann na Rialacháin ar aghaidh ó leasuithe a rinneadh i mí na Nollag 2021 a bhaineann le nochtadh agus tá cuid de na hathruithe sin de bharr thrasuí Threoir (AE) 2016/2341 (Treoir IORP II).

Áirítear ar na príomhleasuithe:

  • an díolúine do shocruithe aonchomhalta i leith tuarascálacha bliantúla a scriosadh,
  • an rogha tuairisce bhliantúil mhalartach do scéimeanna beaga SS nó DC a scriosadh,
  • mionathruithe ar ábhar na tuarascála bliantúla i ndáil le faisnéis a theastaíonn chun dul leis na cuntais iniúchta agus leis an deimhniú cistiúcháin achtúireach, agus
  • athruithe ar riachtanais sínithe chun an riail dhá iontaobhaí faoi alt 64AC d'Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, a léiriú.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Deireadh