Leasuithe ar na Rialacháin RAC Iontaobhais (Nochtadh Faisnéise) 2007

4 Iúil 2022: Tháinig na Rialacháin RAC Iontaobhais (Nochtadh Faisnéise) (Leasú) 2022 (IR Uimh. 296 de 2022) (na Rialacháin) i bhfeidhm an 16 Bealtaine 2022.

Leasaíonn na Rialacháin na Rialacháin um CBS Iontaobhais (Nochtadh Faisnéise) 2007 (IR Uimh. 182 de 2007).

Leanann na Rialacháin ar aghaidh ó leasuithe a rinneadh i mí na Nollag 2021 a bhaineann le nochtadh agus tá cuid de na hathruithe sin de bharr thrasuí Threoir (AE) 2016/2341 (Treoir IORP II).

Áirítear ar na príomhleasuithe:

  • mionathruithe ar ábhar na tuarascála bliantúla i ndáil leis an bhfaisnéis a theastaíonn chun dul leis na cuntais iniúchta; agus
  • athruithe ar riachtanais sínithe chun an riail dhá iontaobhaí faoi alt 64AC d'Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, a léiriú.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Deireadh