Tuarascáil Torthaí an Chláir Rannpháirtíochta Sochair Shainithe

Dé Céadaoin 9 Nollaig 2020: Foilsíonn an tÚdarás Pinsean a thuarascáil ar thorthaí 'Clár rannpháirtíochta le sochar sainithe'. 

Tá an Tuarascáil ar fáil faoin gcuid Comhad(Comhaid) Gaolmhara ar an leathanach seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

An tAonad Maoirseachta agus Forfheidhmithe
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
r-phost: DBsupervision@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach www.pensionsauthority.ie