Trasuítear Treoir an AE (IORP II) i ndlí na hÉireann

Dé Céadaoin 28 Aibreán 2021: Sa lá atá inniu ann, fáiltíonn Údarás na bPinsean roimh thrasuíomh Threoir an AE (IORP II) maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht na n-institiúidí do sholáthar scoir ceirde i ndlí na hÉireann.

D’fhógair an tAire Coimirce Sóisialaí, Heather Humphreys, TD, inné go raibh na rialacháin chun éifeacht a thabhairt do thrasuíomh IORP II sínithe agus tá siad seo ar fáil ag Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Pinsin Ghairme), 2021

Leagann IORP II síos íoschaighdeáin do bhainistiú agus do mhaoirseacht scéimeanna pinsin chun teidlíochtaí na mball agus na dtairbhithe a chosaint. Tugann IORP II isteach go leor oibleagáidí nua ar scéimeanna pinsin na hÉireann lena n-áirítear:

  • íoschaighdeáin cháilíochta agus taithí do bhoird iontaobhaithe;
  • ceapadh sealbhóirí príomhfheidhmeanna le haghaidh bainistíocht riosca, iniúchadh achtúireach agus inmheánach;
  • ceanglas maidir le beartais scríofa maidir le bainistíocht riosca, iniúchadh inmheánach, luach saothair agus, nuair is ábhartha, gníomhaíochtaí achtúireacha agus seachfhoinsithe;
  • caighdeáin maidir le rialuithe inmheánacha, nósanna imeachta riaracháin agus cuntasaíochta, pleananna teagmhasacha; agus
  • cumarsáidí agus faisnéis atá le cur ar fáil do chomhaltaí gníomhacha, do chomhaltaí ionchasacha, do chomhaltaí iarchurtha, dóibh siúd atá gar do scor agus do phinsinéirí.

Éilíonn IORP II ar an Údarás Pinsean freisin glacadh le cur chuige réamhbhreathnaitheach agus riosca-bhunaithe maidir le maoirseacht a dhéanamh ar scéimeanna pinsin agus idirghabháil a dhéanamh nuair a chreidtear go bhfuil leasanna na mball i mbaol.

Dúirt an Rialálaí Pinsean, Brendan Kennedy: “Tá sé tábhachtach tábhacht na n-athruithe seo do phinsin na hÉireann a aithint. Is é an cuspóir ná feabhas a chur ar thorthaí do bhaill scéimeanna pinsin na hÉireann, ach beidh ar go leor scéimeanna go leor oibre a dhéanamh chun na caighdeáin agus na hoibleagáidí atá leagtha amach sna forálacha nua seo a chomhlíonadh.” 

Tar éis trasuíomh IORP II, dúirt Grace Guy, an Ceannaire Maoirseachta agus Forfheidhmithe: “Aithníonn an tÚdarás go mbeidh ar iontaobhaithe agus a gcomhairleoirí a gcuid oibleagáidí nua agus ionchais an Údaráis a thuiscint go hiomlán. Táimid ag déanamh athbhreithniú ar mhionsonraí an trasuímh agus cuirfimid tuilleadh faisnéise agus treorach ar fáil sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn mar seo a leanas:

  • Forbhreathnú ar na príomhthéamaí trasuímh lena n-áirítear an chaoi a ndéanfaidh an tÚdarás maoirseacht ar chomhlíonadh IORP II agus éifeacht na maoluithe agus na hidirthréimhsí. Foilseofar é seo sa tseachtain dar tús 10 Bealtaine 2021.
  • Dréachtchód cleachtais a leagfaidh amach cad a bhfuil súil ag an Údarás ó eintitis rialaithe a n-oibleagáidí faoi IORP II a chomhlíonadh lena n-áirítear faisnéis shonrach maidir le scéimeanna sochair shainithe. Beidh an dréachtchód seo ar oscailt do chomhairliúchán poiblí ar feadh tréimhse ocht seachtaine agus foilseofar é sa tseachtain dar tús 19 Iúil 2021.
  • Foilseofar cód cleachtais deiridh ar a bhfuil súil ag an Údarás ó eintitis rialáilte a n-oibleagáidí faoi IORP II a chomhlíonadh sa tseachtain dar tosach 15 Samhain 2021.
  • Treoir don phobal agus d’fhostóirí faoi na híoschaighdeáin ar cheart dóibh a bheith ag súil leo ó mháistirfheithiclí iontaobhais. Foilseofar é seo sa tseachtain dar tús 13 Nollaig 2021.

Leanfaidh an tÚdarás ar aghaidh ag déanamh cumarsáide ar nádúr na n-athruithe agus ag déanamh monatóireachta ar fhorbairtí chun a chinntiú go gcuirtear faisnéis leordhóthanach ar fáil d’iontaobhaithe agus dá gcomhairleoirí.”

Deireadh

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: 
Aonad Teicniúil An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach: www.pensionsauthority.ie