Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Pinsin Ghairme), 2021

Déardaoin 13 Bealtaine 2021: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean nóta faisnéise d’iontaobhaithe ar Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Pinsin Ghairme) 2021 (na Rialacháin).

Is é cuspóir an nóta seo forbhreathnú a thabhairt d’iontaobhaithe scéimeanna pinsean ceirde agus CBS iontaobhais ar phríomhfhorálacha Threoir (AE) 2016/2341 a trasuíodh le déanaí (an Treoir IORP II). Leagtar amach sa nóta freisin conas a dhéanfaidh an tÚdarás maoirseacht ar chomhlíonadh na Rialachán lena n-áirítear éifeacht na maoluithe agus na hidirthréimhsí.

Aithníonn an tÚdarás go gcaithfidh iontaobhaithe agus a gcomhairleoirí a gcuid dualgas nua agus ionchais an Údaráis a thuiscint go hiomlán. Leanfaidh an tÚdarás ar aghaidh ag déanamh cumarsáide ar nádúr na n-athruithe IORP II agus ag déanamh monatóireachta ar fhorbairtí chun a chinntiú go gcuirtear faisnéis imleor ar fáil d’iontaobhaithe agus dá gcomhairleoirí.

Tá an nóta faisnéise ar fáil faoin gcuid Comhad(Comhaid) Gaolmhara ar an leathanach seo.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach: www.pensionsauthority.ie