Eolas tábhachtach d’iontaobhaithe scéimeanna sochair shainithe

Dé Céadaoin 7 Deireadh Fómhair 2020: D'fhoilsigh an tÚdarás Pinsean faisnéis nua d'iontaobhaithe scéimeanna sochair shainithe. Sonraí an eolais nua:

  • cad a mbeifear ag súil leis ó iontaobhaithe a luaithe a dhéanfar Treoir IORP II a thrasuí i ndlí na hÉireann,
  • conas a dhéanfaidh an tÚdarás Pinsean maoirsiú ar iontaobhaithe amach anseo, agus
  • conas is féidir le hiontaobhaithe ullmhú do na hathruithe atá le teacht.

Tá an nóta faisnéise ar fáil faoi Comhaid Ghaolmhara thíos.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

An tAonad Maoirseachta agus Forfheidhmithe
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900

DBsupervision@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a bunaíodh le hAcht na bPinsean 1990 chun scéimeanna pinsean ceirde, RACanna iontaobhais agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) a rialú agus chun comhairle a chur ar an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí maidir le forbairt polasaí pinsin foriomlán.

Féach www.pensionsauthority.ie