Faisnéis ar uainiú measúnaithe féinriosca agus ráiteas comhlíonta bliantúil 2021

Déardaoin 11 Samhain 2021: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis d’iontaobhaithe maidir le huainiú an mheasúnaithe féin-riosca (ORA) agus foirm an ráitis chomhlíonta bhliantúil 2021 (ACS) dá bhforáiltear faoi Acht na bPinsean, 1990, arna leasú (an tAcht).

Measúnú riosca féin

Ceanglaíonn Alt 64AL den Acht ar iontaobhaithe ORA a dhéanamh agus a dhoiciméadú:

  • uair amháin ar a laghad gach trí bliana, agus
  • gan mhoill tar éis aon athrú suntasach ar phróifíl riosca na scéime nó RAC iontaobhais.

Seachas i gcás socruithe aonchomhalta a bunaíodh roimh an 22 Aibreán 2021, is é an 22 Aibreán 2024 an dáta is déanaí faoinar féidir ORA tosaigh scéime a chur i gcrích.

Mar sin féin, molann an tÚdarás d’iontaobhaithe a ORA tosaigh a ullmhú ag dáta níos luaithe chun pictiúr cuimsitheach a fháil ar phróifíl riosca a scéime agus cad iad na gníomhartha a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil chun rioscaí aitheanta a mhaolú.

Go háirithe, ba cheart d'iontaobhaithe scéimeanna sochair shainithe ullmhú na ORA a ailíniú le luacháil achtúireach thríbhliantúil na scéime. Ba cheart d’iontaobhaithe máistir-iontaobhas ORA a dhéanamh agus a dhoiciméadú faoi Iúil 2022 i gcomhréir le hamlíne comhlíonta reatha an Údaráis.

Ba cheart d’iontaobhaithe breathnú freisin, i gcomhar leis an sealbhóir príomhfheidhme bainistíochta riosca, ar athruithe suntasacha féideartha ar phróifíl riosca na scéime a d’fhéadfadh tús a chur le hullmhú ORA nua.

Féadfaidh an tÚdarás iarraidh ar iontaobhaithe a chur ar fáil don ORA agus/nó aon doiciméadú eile a mheastar a bheith riachtanach mar chuid dá ghníomhaíocht mhaoirseachta leanúnach.

Ráiteas comhlíonta bliantúil don bhliain 2021

  • Is féidir eolas ar an ACS a fháil i foláireamh nuachta an Údaráis an 2 Meán Fómhair 2021.
  • Tá an fhoirm atá le húsáid le haghaidh ACS 2021 ar fáil faoi Chomhad(Comhaid) Ghaolmhara thíos. Áirítear ar an bhfoirm ACS tagairtí don Chód Cleachtais d’iontaobhaithe a fhoilseofar an tseachtain dar tosach 15 Samhain 2021.
  • Is féidir le hiontaobhaithe a bheith ag súil go mbeidh faisnéis níos mionsonraithe ag teastáil san fhoirm ACS sna blianta amach romhainn agus cuirfidh an tÚdarás sonraí breise ar fáil faoi seo in am trátha.

Eolas le teacht

Foilseoidh an tÚdarás an fhaisnéis seo a leanas sna seachtainí atá romhainn:

  • Cód Cleachtais deiridh le linn na seachtaine dar tús 15 Samhain 2021,
  • treoir maidir le socruithe aonchomhalta (OMAanna) le linn na seachtaine dar tús 15 Samhain 2021,
  • treoracha maidir le fógra a sheachfhoinsiú an 1 Nollaig 2021,
  • treoir don phobal agus d’fhostóirí faoi na híoschaighdeáin ar cheart dóibh a bheith ag súil leo ó mháistirfheithiclí iontaobhais le linn na seachtaine dar tús an 13 Nollaig 2021, agus
  • tuarascáil ar thorthaí ó theagmhálacha an Údaráis le scéimeanna máistir-iontaobhais, SS agus DC le linn na seachtaine dar tús 13 Nollaig 2021.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach www.pensionsauthority.ie