Nuacht Cartlann

 • Eanáir 12 2010
  Nóta ar na Rialacháin um Athdhéanamh 2006
  Mhol roinnt cásanna Éireannacha le déanaí nár cheart ionstraim reachtúil a úsáid chun críocha dlí an AE a chur i bhfeidhm, ach amháin má bhí sé soiléir go raibh cumhacht san áireamh sa reachtaíocht phríomha a cheadaíonn rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt do dhlí an AE. Socraíodh mar sin ar mhaithe le soiléireacht Acht na bPinsean a leasú, a rá go bhféadfaí Rialacháin dá leithéid a dhéanamh agus ina dhiaidh sin, Rialacháin 2005 a chúlghairm agus Rialacháin 2006 a chur ina n-ionad.
 • Eanáir 12 2010
  SEOLADH AN BORD PINSEAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2005
  Dé hAoine 14 Iúil 2006: Sheol an Bord Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil 2005 inniu, i bPreasionad an Rialtais, agus chuir sé cóip den Tuarascáil faoi bhráid an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Séamus Brennan TD, atá ar fáil ar www.pensionsboard.ie .
 • Eanáir 12 2010
  An Bord Pinsean le freastal ar Sheó Woman's World, RDS
  Dé hAoine 2 Meitheamh 2006: Díreoidh an Bord Pinsean ar cheann dá phríomhearnálacha sprice nuair a bheidh siad ag freastal ar Sheó Woman's World ag an RDS an deireadh seachtaine seo (2ú – 4ú Meitheamh). Seasann clúdach iomlán na bpinsean don lucht saothair ban ag 47.5% i gcomparáid le 54.2% d’fhir. Deimhníonn figiúirí an Bhoird Pinsean le déanaí go bhfuil mná fós chun deiridh maidir le glacadh CCSP agus gan ach 37% de na cuntais CCSP nua uile oscailte ag mná i gcomparáid le 63% dá gcomhghleacaithe fireann. Beidh seastán eolais ag an mBord Pinsean ag an Woman's World chun mná a spreagadh le tosú ar mhaoiniú dá neamhspleáchas airgeadais agus iad ar scor.
 • Eanáir 12 2010
  Conarthaí Blianachta Scoir atá bunaithe ar Iontaobhas: Próiseas comhairliúcháin
  Forchuirtear le Treoir 2003/41/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirsiú institiúidí le haghaidh soláthair um scor ceirde (“an Treoir IORPs”) ceanglais rialála ar scéimeanna agus dealraíonn sé go bhfuil feidhm ag na ceanglais sin maidir le hiontaobhas. RAC bunaithe. Chun an Treoir IORP a chomhlíonadh agus ar chúiseanna beartais eile tá breithniú á dhéanamh ar CBSanna iontaobhais a thabhairt faoi raon Achtanna na bPinsean.
 • Eanáir 12 2010
  Comhdháil CEIOPS 2006 – 14 Samhain 2006
  Beidh Comhdháil Choiste Maoirseoirí Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpacha (CEIOPS) 2006 ar siúl ar 14 Samhain 2006 in Frankfurt am Main, an Ghearmáin.
 • Eanáir 12 2010
  Figiúirí CCSP don chéad ráithe de 2006
  Dé hAoine 5 Bealtaine 2006: D’fhógair an Bord Pinsean inniu sonraí na chéad ráithe do Chuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (CCSP), a fuarthas ó na 1 soláthróir CCSP go dtí deireadh mhí an Mhárta 10.
 • Eanáir 12 2010
  DÁ DEARAÍONN 64% GÁ CHÓIR DÁ THOSÚ AR PINSIN
  Dé Domhnaigh 30 Aibreán 2006: Seachtain Gníomhaíochta Náisiúnta Pinsean 2006: Dúirt 64% de na freagróirí i suirbhé tomhaltóra a rinne an Bord Pinsean le déanaí gur cheart go mbeadh sé éigeantach pinsean a thosú, agus dúirt 47% go mbeidís sásta ÁSPC níos airde a íoc. ráta chun socrú a dhéanamh maidir le pinsin éigeantacha. Nochtadh torthaí an taighde ag tús na Seachtaine Gníomhaíochta Náisiúnta Pinsean a thosóidh amárach agus an Bord Pinsean ag spreagadh tomhaltóirí le beart a dhéanamh maidir le pinsin.
 • Eanáir 12 2010
  Fóram Pinsean 2006
  Ionad Comhdhála Chaisleán Bhaile Átha Cliath – Dé hAoine 5 Bealtaine, 2006 “Pinsin na hÉireann, Amanna ag Athrú, Todhchaí Dúshlánach”
 • Eanáir 12 2010
  Lá pinsin san ionad oibre
  Dé Máirt 2 Bealtaine 2006: Caithfidh pinsin a bheith inrochtana do chách san ionad oibre agus sa tsochaí,” a dúirt Anne Maher, Príomhfheidhmeannach, an Bord Pinsean inniu. Bhí Ms Maher ag labhairt le linn ‘Lá na bPinsean san Ionad Oibre’, nuair a sheol an Bord Pinsean a Seicliosta Pinsean i nGaeilge, Fraincis, Spáinnis, Polainnis, Rúisis, Araibis agus Sínis. Sheol an Bord freisin leabhrán eolais 'Treoir um Chóireáil Chomhionann Pinsin' agus Nótaí Treorach ar an ábhar seo.
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean Seachtain Gníomhaíochta Náisiúnta Pinsean 2006
  Dé Luain 24 Aibreán 2006: D’fhógair an Bord Pinsean inniu sonraí na Seachtaine Gníomhaíochta Náisiúnta Pinsean a bheidh ar siúl ón 1 – 7 Bealtaine agus a spreagfaidh daoine le dul i mbun gnímh maidir le pinsin.
 • Eanáir 12 2010
  IORPanna Trasteorann – foirmeacha údaraithe agus formheasa
  Thug Alt 37 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2005 Cuid XII nua isteach in Acht na bPinsean, 1990 chun ligean do scéimeanna pinsin gabháil do ghníomhaíocht trasteorann. Ceanglaítear le Treoir 2003/41/CE, maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí um sholáthar scoir ceirde (IORPanna), go mbeidh scéimeanna arna gclárú nó arna mbunú i mBallstát amháin ... Ar leanúint
 • Eanáir 12 2010
  Ionchúisíonn an Bord Pinsean iontaobhaithe mar gheall ar mhainneachtain oibleagáidí pinsin a chomhlíonadh
  Dé hAoine 8 Iúil 2005: D’éirigh leis an mBord Pinsean beirt iontaobhaithe de scéimeanna pinsean gairme a ionchúiseamh inniu mar gheall ar mhainneachtain faisnéis thráthúil maidir lena scéimeanna faoi seach a sholáthar don Bhord.
 • Eanáir 12 2010
  Scéimeanna Trasteorann: Prótacal do chomhoibriú idir Maoirseoirí Pinsin
  Tar éis é a ghlacadh ag cruinniú iomlánach CEIOPS (Coiste na Maoirseoirí Árachais agus Pinsin Eorpacha) an 22 Feabhra 2006, tá an Prótacal um Chomhoibriú idir Maoirseoirí Pinsin foilsithe. Leagtar amach sa Phrótacal na treoirlínte comhaontaithe maidir le comhar idir maoirseoirí maidir le gníomhaíocht pinsean trasteorann a rialáil faoi Threoir 2003/41/CE ón AE maidir le gníomhaíochtaí agus maoirsiú institiúidí le haghaidh soláthar scoir ceirde.
 • Eanáir 12 2010
  An Bord Pinsean Seicliosta Pinsean a Sholáthar Ag Comhdháil Gairmthreorach
  Dé hAoine 10 Márta 2006: Freastalóidh an Bord Pinsean ar Chomhdháil Bhliantúil Institiúid na gComhairleoirí Gairmthreorach i nGaillimh an deireadh seachtaine seo (9ú – 11ú Márta) áit a spreagfaidh siad lucht freastail le machnamh a dhéanamh ar ábhar na bpinsean agus roghanna fostaíochta á bplé acu le mic léinn.
 • Eanáir 12 2010
  Feasachán 1:2006
  D’fhógair Séamus Brennan, an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, go raibh baill den Bhord Pinsean nua ceaptha, a chuaigh i mbun oifige ó 21 Nollaig 2005 ar feadh 5 bliana, lena n-áirítear an tUasal Tiarnan O Mahoney mar Chathaoirleach nua. Áirítear leis an bhFeasachán seo faisnéis ar na nithe seo a leanas: Cathaoirleach an Bhoird Pinsean Nua; Baill Nua an Bhoird; Athbhreithniú Náisiúnta Pinsean; Sonraisc Táille Scéimeanna Ball Aonair; Nótaí Treorach agus Lámhleabhar na nIontaobhaithe.
 • Eanáir 12 2010
  Nótaí ar an mBille um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2006
  D’fhoilsigh an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh an Bille um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2006 ar 20 Feabhra, 2006.
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean Tuarascáil Náisiúnta Athbhreithnithe Pinsean
  Dé Máirt 17 Eanáir 2006: Sheol an tAire Tuarascáil an Athbhreithnithe Náisiúnta Pinsean a rinne an Bord Pinsean ar iarratas ón Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Séamus Brennan, TD, ag preasagallamh i dTithe an Rialtais inniu.
 • Eanáir 12 2010
  Figiúirí CCSP don cheathrú ráithe 2005
  Déardaoin 3 Feabhra 2006: D’fhógair an Bord Pinsean inniu sonraí 4ú ráithe do Chuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (CCSP), a fuarthas ó na 10 soláthróir CCSP go dtí deireadh mhí na Nollag 2005.
 • Eanáir 12 2010
  Fógra do Dheiseanna Sealadacha ag leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta san Aonad CCSP den Bhord Pinsean
  Dé Luain 12 Nollaig 2005: Áiríonn an mhír nuachta seo fógra agus cur síos poist le haghaidh deis shealadach ag leibhéal CP in Aonad CCSP an Bhoird Pinsean.
 • Eanáir 12 2010
  Idirluacháil Athbhreithnithe agus Treoirlínte Feidhmithe Alt 49(3).
  Déardaoin 1 Nollaig 2005: Idirluacháil Athbhreithnithe agus Treoirlínte Feidhmithe Alt 49(3) arna bhfoilsiú ag an mBord ar 1 Nollaig, 2005.
 • Eanáir 12 2010
  Figiúirí CCSP don Tríú Ráithe 2005
  Dé hAoine 4 Samhain 2005: D’fhógair an Bord Pinsean inniu sonraí 3ú ráithe do Chuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (CCSP), a fuarthas ó na 10 soláthróir CCSP go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair 2005.
 • Eanáir 12 2010
  Athsheoladh pensionsboard.ie
  Déardaoin 27 Deireadh Fómhair 2005: D'athsheoladh an Bord Pinsean a shuíomh Gréasáin, www.pensionsboard.ie , le leagan amach feabhsaithe agus áis chuardaigh, inrochtaineacht níos éasca agus méid méadaithe faisnéise pinsin ar fáil ar líne. Tá foirm tuairimí ar líne ar an suíomh Gréasáin, áireamhán pinsin nuashonraithe ar líne agus rannán nua 'Treoir do Phinsin'.
 • Eanáir 12 2010
  Spreagann an Bord Pinsean agus IBEC feasacht pinsin i bPort Láirge!
  Dé hAoine 20 Meitheamh 2003: Thug an Bord Pinsean aitheasc inniu do ghnóthaí Phort Láirge ag Seisiún Faisnéise Pinsean de chuid IBEC, in Óstán an Ard Rí, Port an Chalaidh, chun béim a chur ar thábhacht na bpinsean don fhostóir agus don fhostaí araon.
 • Eanáir 12 2010
  Foilsíonn an tAire Coughlan an Bille Leasa Shóisialaigh & beartaíonn sé solúbthacht a éascú i maoiniú scéimeanna pinsean ceirde
  Dé Luain 17 Feabhra 2003: D’fhógair Mary Coughlan Uasal TD, an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, foilsiú an Bhille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 17 inniu, 2003 Feabhra 2003.
 • Eanáir 12 2010
  Sroicheann leabhráin eolais an CCSP do gach fostóir (i réigiún X)
  29 Lúnasa 2003: Tagann leabhráin eolais d’fhostóirí CCSP chuig gach fostóir (i réigiún X)
 • Eanáir 12 2010
  Sroicheann leabhráin eolais an CCSP do gach fostóir (i réigiún X)
  29 Lúnasa 2003: Tagann leabhráin eolais d’fhostóirí CCSP chuig gach fostóir (i réigiún X)
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean Tuarascáil Bhliantúil 2000
  Dé Máirt 3 Iúil 2001: Sheol an Bord Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil 2000 inniu ag cruinniú faisnéise i gceanncheathrú an Bhoird i mBaile Átha Cliath, ar ar fhreastail an tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh, an tUasal Dermot Ahern TD.
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean Tuarascáil Bhliantúil 2000
  Dé Máirt 3 Iúil 2001: Sheol an Bord Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil 2000 inniu ag cruinniú faisnéise i gceanncheathrú an Bhoird i mBaile Átha Cliath, ar ar fhreastail an tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh, an tUasal Dermot Ahern TD.
 • Eanáir 12 2010
  Tar síos, tá an CCSP Ceart! Seolann an Bord Pinsean treoirleabhar NÍ MÓR do thomhaltóirí maidir le CCSP
  Dé hAoine 5 Meán Fómhair 2003: D'fhógair an Bord Pinsean inniu foilsiú an leabhráin nua 'Cuntas Coigiltis Scoir Phearsanta (CCSP) - Treoir do Thomhaltóirí'. Is treoir shimplí, céim ar chéim ar CCSP é an leabhrán so-úsáidte, agus tá sé curtha le chéile ag cuimhneamh ar an tomhaltóir.
 • Eanáir 12 2010
  Cuirtear tús le pinsin do mhná
  Dé Céadaoin 3 Márta 2004: Sheol an Bord Pinsean, le tacaíocht ó Catherina McKiernan, an dara heagrán dá leabhrán faisnéise cuimsitheach dar teideal ‘Women and Pensions’ inniu mar chuid dá bhFeachtas Feasachta Náisiúnta um Pinsin leanúnach.
 • Eanáir 12 2010
  Faomhann an Bord Pinsean tuilleadh táirgí CCSP
  Dé hAoine 21 Márta 2003: D'fhógair an Bord Pinsean inniu go raibh sé tháirge CCPS eile ceadaithe.
 • Eanáir 12 2010
  Faomhann an Bord Pinsean táirge CCSP breise
  Déardaoin 20 Márta 2003: D'fhógair an Bord Pinsean inniu go raibh táirge CCPS eile ceadaithe aige.
 • Eanáir 12 2010
  CCSP – Oscailte do ghnó Faigheann an Bord Pinsean iarratais ó sholáthraithe CCSP
  Dé Luain 11 Samhain 2002: Tosóidh an Bord Pinsean inniu ag glacadh le hiarratais ó sholáthraithe féideartha táirgí CCSP (Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta). Faomhfaidh an Bord Pinsean agus na Coimisinéirí Ioncaim na táirgí CCSP nua.
 • Eanáir 12 2010
  Fógraíonn an tAire Coughlan Ombudsman na bPinsean
  Déardaoin 6 Márta 2003: D'fhógair an tUasal Mary Coughlan TD, an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, inniu go raibh sí ceaptha an tUasal Paul Kenny mar Ombudsman na bPinsean.
 • Eanáir 12 2010
  Faomhann an Bord Pinsean táirgí CCSP
  Dé Luain 24 Feabhra 2003: D’fhógair an Bord Pinsean inniu go raibh 41 táirge CCSP ceadaithe aige. Is iad seo na chéad táirgí CCSP ceadaithe agus baineann siad le hiarratais a fuarthas ar 11 Samhain 2002 nuair a d’oscail an Bord do ghnó CCSP den chéad uair. Clúdaíonn na táirgí, atá faofa i gcomhar leis na Coimisinéirí Ioncaim, 16 CCSP Caighdeánach agus 25 CCSP Neamhchaighdeánach.
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean áireamhán pinsin idirghníomhach ar líne
  Dé Luain 26 Iúil 2004: I dtionscnamh a thabharfaidh rochtain éasca don duine aonair ar fhaisnéis ríthábhachtach faoi phinsin, sheol an Bord Pinsean inniu áireamhán pinsin idirghníomhach ar líne ar shuíomh Gréasáin an Bhoird www.pensionsboard.ie.
 • Eanáir 12 2010
  Bhuaigh an Bord Pinsean dámhachtain Cuntas
  Dé hAoine 23 Samhain 2001: Tá gradam Cuntas Foilsithe Chumann Cuntasóirí Cairte Laighean buaite ag an mBord Pinsean. Ghnóthaigh an Bord an gradam Neamhbhrabúis ag searmanas inniu.
 • Eanáir 12 2010
  Sonraíonn an Bord Pinsean athruithe euro ar scéimeanna pinsin
  Dé hAoine 17 Lúnasa 2001: Tá sraith leabhrán forbartha ag an mBord Pinsean a leagann amach na hathruithe a dhéanfar ar scéimeanna pinsin le tabhairt isteach an euro. Ar a dtugtar “An Euro agus do Scéim Pinsin”, tá trí leabhrán ann, gach ceann acu curtha in oiriúint do lucht éisteachta difriúil, is iad sin: pinsinéirí, baill fostaithe agus iontaobhaithe.
 • Eanáir 12 2010
  Bhuaigh an Bord Pinsean dámhachtain Cuntas
  Dé hAoine 23 Samhain 2001: Tá gradam Cuntas Foilsithe Chumann Cuntasóirí Cairte Laighean buaite ag an mBord Pinsean. Ghnóthaigh an Bord an gradam Neamhbhrabúis ag searmanas inniu.
 • Eanáir 12 2010
  Tá easpa clúdach pinsin leordhóthanach ag oibrithe mná
  Dé Luain 18 Meitheamh 2001: Tá níos lú ná bean amháin as gach triúr atá ag obair san earnáil phríobháideach clúdaithe ag scéimeanna pinsean ceirde, dar le Anne Maher, Príomhfheidhmeannach an Bhoird Pinsean. Ag cur síos ar an bhfigiúr scanrúil íseal ag 31% amháin, thug sí le fios nach bhfuil ach 43% de na hoibrithe ban ar fud an gheilleagair ina iomláine clúdaithe ag pinsean ceirde i gcomparáid le 58% d’fhir.
 • Eanáir 12 2010
  Déanann an Bord Pinsean trí leabhrán eolais nuashonraithe a athsheoladh
  Dé Máirt 26 Deireadh Fómhair 2004: Mar chuid dá sheirbhísí faisnéise do chomhaltaí scéime pinsin agus páirtithe leasmhara eile, rinne an Bord Pinsean athsheoladh inniu ar leaganacha nuashonraithe de thrí cinn dá leabhráin eolais.
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean Tuarascáil Bhliantúil 2003
  Dé Céadaoin 21 Iúil 2004: Sheol an Bord Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil 2003 inniu, i gceanncheathrú an Bhoird i mBaile Átha Cliath agus chuir sé cóip den tuarascáil go foirmiúil faoi bhráid an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Mary Coughlan TD.
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean an dara heagrán dá threoir d’iontaobhaithe scéimeanna pinsin
  Dé Luain 22 Samhain 2004: Tá an dara heagrán de threoir chuimsitheach d’iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme foilsithe ag an mBord Pinsean. Sheol an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Seámus Brennan TD, Lámhleabhar na nIontaobhaithe inniu.
 • Eanáir 12 2010
  Ardú ar cheisteanna pinsin
  Dé Domhnaigh 21 Meán Fómhair 2003: Tá leibhéal an-ard fiosrúchán taifeadta ag an mBord Pinsean ón bpobal maidir le raon saincheisteanna ginearálta pinsin agus CCSP. Bhí an méid faisnéise cabhrach agus neamhchlaonta atá curtha ar fáil don phobal ríthábhachtach chun feasacht eolasach a fhorbairt ar sholáthar pinsin in Éirinn.
 • Eanáir 12 2010
  Fáiltíonn an Bord Pinsean roimh an mBille Pinsean (Leasú) a rith
  Déardaoin 28 Márta 2002: Fáiltíonn an Bord Pinsean roimh rith an Bhille Pinsean (Leasú) ag dhá Theach an Oireachtais. Tugann an Bille bailchríoch ar chur i bhfeidhm thuarascáil an Bhoird Pinsean ar Thionscnamh Beartais Náisiúnta Pinsean a cuireadh faoi bhráid an Rialtais i mBealtaine 1998.
 • Eanáir 12 2010
  Ionchúiseamh an Bhoird Pinsean
 • Eanáir 12 2010
  Torthaí suirbhé ar chlúdach pinsin
  Déardaoin 5 Meán Fómhair 2002: Fáiltíonn an Bord Pinsean roimh na torthaí clúdach pinsin a d'fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh inniu (CSO). Is é seo an chéad tacar sonraí pinsin a d’ullmhaigh an Phríomh-Oifig Staidrimh agus úsáid á baint as an Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh agus tá sé i gceist tagarmharc a shocrú chun clúdach pinsin in Éirinn a thomhas amach anseo.
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean Tuarascáil Bhliantúil 2002
  Dé Céadaoin 9 Iúil 2003: Chuir an Bord Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil 2002 i gceanncheathrú an Bhoird i mBaile Átha Cliath inniu i láthair an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Mary Coughlan TD.
 • Eanáir 12 2010
  Glacadh dearfach CCSP
  Dé hAoine 7 Samhain 2003: Tá áthas ar an mBord Pinsean figiúirí dearfacha a thuairisciú maidir le glacadh CCSP ag deireadh mhí Mheán Fómhair 2003. Bhí 51,782 fostóir tar éis síniú le soláthraí CCSP agus díoladh 6,707 CCSP ag an dáta sin. Tá an figiúr seo comhdhéanta de 4,764 CCSP Caighdeánach agus 1,943 CCSP neamh-Chaighdeánach le luach iomlán sócmhainní de €5.2m ag deireadh Mheán Fómhair 2003.
 • Eanáir 12 2010
  Ionchúisimh an Bhoird Pinsean
 • Eanáir 12 2010
  Smaoinigh ar an lá amárach inniu, le Seachtain Náisiúnta Feasachta na bPinsean
  Dé Luain 13 Deireadh Fómhair 2003: Sheol an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Mary Coughlan TD, Seachtain Feasachta Náisiúnta na bPinsean inniu ag oifigí an Bhoird Pinsean áit ar thug an Bord foláireamh dóibh siúd gan pinsean go dtógann sé tamall fada airgead a choigilt le haghaidh scoir imleor.
 • Eanáir 12 2010
  Óráid ó Mary Coughlan Uasal TD Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ar an 11ú Tuarascáil Bhliantúil a fháil ón mBord Pinsean
  Dé Máirt 16 Iúil 2002: Óráid ó Mary Coughlan Uasal TD Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ar an 11ú Tuarascáil Bhliantúil ón mBord Pinsean a fháil.
 • Eanáir 12 2010
  Óráid ó Anne Maher, Príomhfheidhmeannach, An Bord Pinsean
  Dé Céadaoin 10 Samhain 2004: Searmanas Bronnta Céime Institiúid Árachais na hÉireann & LIA ​​i Halla Uí Raghallaigh, UCD, Belfield, Baile Átha Cliath 4 Dé Céadaoin 10 Samhain 2004
 • Eanáir 12 2010
  Táirgí nua CCSP ceadaithe
  Déardaoin 11 Meán Fómhair 2003: D'fhaomh an Bord Pinsean agus na Coimisinéirí Ioncaim le déanaí trí tháirge Caighdeánach CCSP breise do dhá Sholáthraí CCSP reatha.
 • Eanáir 12 2010
  Óráid ó Mary Coughlan Uasal TD Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ar an 11ú Tuarascáil Bhliantúil a fháil ón mBord Pinsean
  Dé Máirt 16 Iúil 2002: Óráid ó Mary Coughlan Uasal TD Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ar an 11ú Tuarascáil Bhliantúil ón mBord Pinsean a fháil.
 • Eanáir 12 2010
  Maidir le: Scéim Aoisliúntais Aerlínte Éireann (Fostaithe Ginearálta).
  Déardaoin 30 Eanáir 2003: An 30 Eanáir 2003, rinne IMPACT iarratas chuig an mBord Pinsean chun cinneadh a dhéanamh cibé an scéim ranníocaíochta sainithe nó scéim shochair shainithe í an scéim thuasluaite de bhun alt 38(2)(b), 53(2)(a). b), 58(2)(b) agus 75(1)(a) d'Acht na bPinsean, 1990 arna leasú ('Acht na bPinsean').
 • Eanáir 12 2010
  Fáiltíonn an Bord Pinsean roimh mhéadú ar chlúdach pinsin ach aithníonn sé go bhfuil gá le níos mó a dhéanamh
  Dé Máirt 7 Meán Fómhair 2004: D’eisigh an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) inniu torthaí an tsuirbhé is deireanaí ar chuimsiú pinsin a críochnaíodh sa chéad ráithe de 2004.
 • Eanáir 12 2010
  64,000 fostóir ceistithe ag an mBord Pinsean
  Déardaoin 2 Meán Fómhair 2004: D’eisigh an Bord Pinsean 64,000 litir agus ceistneoir inniu d’fhostóirí nach bhfuil scéim pinsean ceirde cláraithe leis an mBord Pinsean nó ar dealraitheach gur theip orthu síniú le Soláthraí Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) lena chinntiú. tá rochtain ag a bhfoireann ar CCSP Caighdeánach.
 • Eanáir 12 2010
  Fógra ón Aire Coughlan ar phinsin & CCSP
  Dé Domhnaigh 24 Deireadh Fómhair 2007: D’fhógair Mary Coughlan, an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, inniu (Déardaoin, 24 Deireadh Fómhair) go mbeidh oibleagáid de réir dlí ar fhostóirí, ón 1 Eanáir seo chugainn, ranníocaíochtaí pinsin a íoc le hiontaobhaithe scéimeanna pinsin laistigh de 21 lá ó. deireadh na míosa ina ndéantar iad.
 • Eanáir 12 2010
  Cathaoirleach nua ceaptha ar an mBord Pinsean ag Mary Coughlan, an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
  Dé Domhnaigh 15 Feabhra 2004: Tá an tUasal Michael McNulty ceaptha ag an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Mary Coughlan, ina Chathaoirleach ar an mBord Pinsean. Is comhpháirtí sinsearach é an tUasal McNulty, as Longfort ó dhúchas, in Ernst and Young le 34 bliain de thaithí mar chuntasóir cairte agus is Comhalta den Institiúid Stiúrthóirí agus ball den Institiúid Cánachais é.
 • Eanáir 12 2010
  Cathaoirleach nua ceaptha ar an mBord Pinsean ag Mary Coughlan, an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
  Dé Domhnaigh 15 Feabhra 2004: Tá an tUasal Michael McNulty ceaptha ag an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Mary Coughlan, ina Chathaoirleach ar an mBord Pinsean. Is comhpháirtí sinsearach é an tUasal McNulty, as Longfort ó dhúchas, in Ernst and Young le 34 bliain de thaithí mar chuntasóir cairte agus is Comhalta den Institiúid Stiúrthóirí agus ball den Institiúid Cánachais é.
 • Eanáir 12 2010
  Dul chun cinn mall ach seasta maidir le glacadh CCSP
  Déardaoin 29 Aibreán 2004: Tá luach carnach sócmhainní na gCuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) os cionn €41 milliún anois, a dúirt Príomhfheidhmeannach an Bhoird Pinsean, Anne Maher, ag comhdháil de Chónaidhm Árachais na hÉireann (IIF) inniu.
 • Eanáir 12 2010
  An Bord Pinsean Ionchúisíonn iontaobhaithe Scéim Pinsin agus Árachais Saoil Dunnes Stores má theipeann orthu oibleagáidí pinsin a chomhlíonadh
 • Eanáir 12 2010
  Fógra do Cheannaire Seirbhísí Teicniúla agus Taighde
  Dé Máirt 18 Deireadh Fómhair 2005: Tá iarratais á lorg ag an mBord faoi láthair don phost mar Cheann Seirbhísí Teicniúla agus Taighde. Is ceapachán sinsearach é seo ag leibhéal an Phríomhoifigigh. Tá an próiseas earcaíochta á stiúradh ag Cuardach agus Roghnú Feidhmeannach Corpoideachais.
 • Eanáir 12 2010
  Ionchúisíonn an Bord Pinsean Superwash Launderette Limited mar gheall ar mhainneachtain oibleagáidí CCSP a chomhlíonadh
  D’éirigh leis an mBord Pinsean Superwash Launderette Limited a ionchúiseamh inniu mar gheall ar mhainneachtain iarratais an Bhoird Pinsean ar fhaisnéis maidir le dualgais PRSA na cuideachta a chomhlíonadh.
 • Eanáir 12 2010
  Díríonn an Bord Pinsean ar thomhaltóirí óga
  Dé Domhnaigh 16 Deireadh Fómhair 2005: Tá feachtas fógraíochta geimhridh nua seolta ag an mBord Pinsean mar chuid dá Fheachtas Náisiúnta Feasachta Pinsean, ina bhfuil fógraíocht phictiúrlainne, suíomhanna póstaeir seomra níocháin chomh maith le fógraíocht raidió náisiúnta agus réigiúnach. Is éard atá i gceist leis an bhfeachtas ná coincheap na todhchaí ag teacht suas leo siúd nach bhfuil dóthain soláthar pinsin déanta acu.
 • Eanáir 12 2010
  Preasráiteas ón gComórtas Treabhdóireachta
  Déardaoin 22 Meán Fómhair 2005: Beidh an Bord Pinsean ag freastal ar an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta i Maigh Dhíle, Co. Chorcaí ar an 27, 28 agus 29 Meán Fómhair chun eolas pinsin a sholáthar do chuairteoirí ag an ócáid ​​mhór seo.
 • Eanáir 12 2010
  Athbhreithniú ar Scéim Pinsin Oibritheoirí Cónaidhm Foirgníochta
  Dé Céadaoin 28 Meán Fómhair 2005: Chuaigh SIPTU i dteagmháil leis an mBord Pinsean maidir le ceisteanna a bhí ina n-údar imní dóibh maidir le hoibriú Scéim Pinsin Oibritheoirí Chónaidhm Foirgníochta (CFOPS).
 • Eanáir 12 2010
  Feasachán 3: 2005 – Treoir Pinsean an AE
  Dé hAoine 23 Meán Fómhair 2005: Glacadh leis an gcéad Treoir um Pinsin ón AE i 2003 agus ceanglaíodh ar gach Ballstát é seo a thabhairt i bhfeidhm ina reachtaíocht náisiúnta faoin 23 Meán Fómhair 2005. Tá an Treoir curtha i bhfeidhm ag Éirinn trí cheanglais reachtúla a chur san áireamh sa Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean. Acht, 2005 agus na Rialacháin bhunúsacha. Tugadh isteach athruithe cánach comhlántacha freisin san Acht Airgeadais na bliana seo. Tá míniú sa Fheasachán seo i bhformáid ceisteanna agus freagraí ar phríomhghnéithe na Rialachán.
 • Eanáir 12 2010
  Nóta ar Riachtanais Nochta nua
  Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair 2005: Nóta ar Riachtanais Nochta nua a tugadh isteach ag na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise) 2005
 • Eanáir 12 2010
  Seolann an Bord Pinsean Tuarascáil Bhliantúil 2004
  Dé Máirt 12 Iúil 2005: Sheol an Bord Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil 2004 inniu agus chuir sé cóip den Tuarascáil faoi bhráid an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Seamus Brennan TD, atá ar fáil ar www.pensionsboard.ie.
 • Eanáir 12 2010
  Cuirtear tús le seachtain náisiúnta gníomhaíochta na bpinsean
  Dé Luain 9 Bealtaine 2005: Sheol an tAire Seamus Brennan Seachtain Gníomhaíochta Náisiúnta na bPinsean inniu i dTithe an Rialtais. Baineann an tseachtain seo le feasacht ar phinsin a scaipeadh agus gníomh pinsin a spreagadh.
 • Eanáir 12 2010
  An Bord Pinsean ag tabhairt saol na bpinsean
  3 Meitheamh 2005: Tá an Bord Pinsean ag tabhairt saol na bpinsean go dtí an Woman's World Show ag an RDS i mBaile Átha Cliath an deireadh seachtaine seo. Beidh seastán eolais ag an mBord Pinsean ag an imeacht agus beidh pearsanra ar fáil chun gach gné de sholáthar pinsin a phlé.
 • Eanáir 12 2010
  Iarrann an Bord Pinsean ar fhostaithe in earnálacha traidisiúnta le clúdach pinsin íseal roghanna pinsin a bhreithniú
  Dé Céadaoin 11 Bealtaine 2005: D'iarr an Bord Pinsean inniu ar fhostaithe in earnálacha a bhfuil clúdach pinsin íseal traidisiúnta acu amhail lónadóireacht, miondíola, talmhaíocht agus tógáil pinsean a thosú le linn Sheachtain Náisiúnta Gníomhaíochta na bPinsean.
 • Eanáir 12 2010
  An Bord Pinsean Iarrann Príomhfheidhmeannach ar thomhaltóirí machnamh a dhéanamh ar phinsin nuair a aibíonn an ssias
  Dé Máirt 10 Bealtaine 2005: Tá iarrtha ag Príomhfheidhmeannach an Bhoird Pinsean, Anne Maher ar thomhaltóirí smaoineamh ar infheistiú i bpinsean nuair a aibíonn a SSIAanna i 2006 agus 2007. Meastar go scaoilfear os cionn €14billiún de chaipiteal SSIA thar an dá bhliain.
 • Eanáir 12 2010
  Fógraíonn an Bord Pinsean Seachtain Gníomhaíochta Náisiúnta na bPinsean
  Dé Céadaoin 4 Bealtaine 2005: Iarrann an Bord Pinsean ar fhostóirí am a thabhairt i rith na seachtaine d’fhostaithe gan phinsin chun comhairle a fháil
 • Eanáir 12 2010
  Foilsíonn an Bord Pinsean Cairt Chustaiméirí – Suíomh Gréasáin ag taifeadadh 12,000 cuairt in aghaidh na míosa
  Déardaoin 3 Márta 2005: Baile Átha Cliath: Sheol Anne Maher, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Bhoird Pinsean, Cairt Chustaiméirí an Bhoird Pinsean, Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí 2004-2007 agus an fhoirm Tráchta & Gearáin inniu. Léiríonn na doiciméid seo le chéile tiomantas leanúnach an Bhoird d'fhorbairt leanúnach a sheirbhísí custaiméara.
 • Eanáir 12 2010
  Figiúirí CCSP don chéad ráithe de 2005
  Dé hAoine 6 Bealtaine 2005: D’fhógair an Bord Pinsean inniu sonraí na chéad ráithe do Chuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (CCSP), a fuarthas ó na 1 soláthróir CCSP go dtí deireadh mhí an Mhárta 10.
 • Eanáir 12 2010
  Mná soghonta ar sholáthar pinsean
  Dé Máirt 8 Márta 2005: Rinne an Bord Pinsean Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh inniu trí iarraidh ar na mná go léir a staid phinsin a mheas agus beart a dhéanamh chun a dtodhchaí airgeadais a chinntiú.
 • Eanáir 12 2010
  Doiciméad Comhairliúcháin ar Athbhreithniú ar an gCaighdeán Maoinithe Iúil, 2004
  Dé Luain 29 Lúnasa 2005: Doiciméad Comhairliúcháin ar Athbhreithniú ar an gCaighdeán Maoinithe Iúil, 2004
 • Eanáir 12 2010
  Eolas ar Athbhreithniú Náisiúnta Pinsean (NPR)
  Dé hAoine 11 Feabhra 2005: Éilíonn Acht na bPinsean (Leasú), 2002 tuarascáil ar phinsin a bheith críochnaithe faoi Mheán Fómhair 2006. Tá cinneadh déanta ag an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Séamus Brennan, T.D., uainiú na tuarascála seo a thabhairt ar aghaidh agus d'iarr sé ar an mBord Pinsean athbhreithniú iomlán a dhéanamh gan mhoill ar chlúdach agus ar cheisteanna gaolmhara. Aithníonn an Bord tábhacht an athbhreithnithe agus fáiltíonn sé roimh an deis a bheith páirteach ann. Tá tús curtha le hobair ar an athbhreithniú agus cuirfear tuarascáil chuimsitheach ar dhul chun cinn faoi bhráid an Aire i mí an Mheithimh agus cuirfear an tuarascáil iomlán isteach faoi dheireadh an tsamhraidh.
 • Eanáir 12 2010
  Nótaí ar Athruithe ar an gCaighdeán Maoinithe
  Dé hAoine 11 Feabhra 2005: Is é cuspóir an nóta seo soiléiriú a dhéanamh, go ginearálta, ar na hathruithe atá le déanamh ar an gCaighdeán Maoinithe ag éirí as Tuarascáil an Bhoird Pinsean (Athbhreithniú ar an gCaighdeán Maoinithe – Tuarascáil don Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Nollaig 2004) agus an Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2005 (foilsithe ar 11 Feabhra 2005).
 • Eanáir 12 2010
  Nótaí ar an mBille Leasa Shóisialaigh, 2005
  Dé hAoine 11 Feabhra 2005: Déanann Cuid 3 den Bhille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2005 roinnt athruithe ar Acht na bPinsean 1990 (an “Acht”). Déanann an nóta seo achoimre ar na hathruithe.
 • Eanáir 12 2010
  Tuarascáil don Aire ar Athbhreithniú ar Chaighdeán Maoinithe
  Dé hAoine 11 Feabhra 2005: Ag a chruinniú ar 1 Samhain 2002, chinn an Bord Pinsean athbhreithniú a thionscnamh ar an gCaighdeán Maoinithe mar chuid d’fhreagairt fhadtéarmach ar na deacrachtaí a bhíonn ag scéimeanna sochair shainithe. Ar dtús, rinneadh an t-athbhreithniú seo i bhfoirm scrúdaithe, a thosaigh i mí Eanáir 2003, ag Sainghrúpa Maoinithe faoi choimirce Choiste Polasaí an Bhoird.
 • Eanáir 12 2010
  Fógra Comhairleoir Achtúireach
 • Eanáir 12 2010
  Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí 2004-2007
 • Eanáir 12 2010
  Cur i bhfeidhm Threoir Pinsean an AE
 • Eanáir 12 2010
  Alt 113 – treoirlínte maidir le: Deimhnithe Sochar a ullmhú Comparáid a dhéanamh maidir le scéimeanna foirceanta
  Dé Luain 29 Lúnasa 2005: Forálann Alt 113 d’Acht na bPinsean, 1990 go 2002, i gcás go bhfuiltear ag tabhairt faoi aistriú ó scéim go CCSP go gcaithfidh an soláthraí, nó idirghabhálaí thar a cheann, comparáid a dhéanamh idir na sochair a d’fhéadfadh a bheith ann. a fhabhróidh má fhanann an ball sa scéim i gcomparáid leo siúd a d’fhéadfadh fabhrú dá n-aistríonn an ball chuig an CCPS.
 • Eanáir 12 2010
  Tairiscint chun troscán agus feistis a sholáthar.
 • Eanáir 12 2010
  Buaicphointí an tSuirbhé ar Chumhdach Pinsin 2002
  Dé Luain 29 Lúnasa 2005
 • Eanáir 12 2010
  Straitéis um Chomhlíonadh na Scéime Pinsin Ghairme
  Ag a chruinniú ar 6 Nollaig 2002 d'aontaigh an Bord Pinsean ar Straitéis athbhreithnithe um Chomhlíonadh na Scéime Pinsin Ghairme.
 • Eanáir 12 2010
  Ioncam Scoir a Dhaingniú – Tuarascáil Tionscnaimh Beartais Náisiúnta Pinsean (NPPI), 1998
  Déardaoin 5 Bealtaine 2005: Ar 30 Deireadh Fómhair 1996 seoladh an Tionscnamh Beartais Náisiúnta Pinsean. Bhí sé seo comh-urraithe ag do Roinn agus ag an mBord Pinsean. Ba é cuspóir an Tionscnaimh ná díospóireacht náisiúnta a éascú ar conas córas pinsin náisiúnta lánfhorbartha a bhaint amach agus straitéis a cheapadh agus moltaí a dhéanamh maidir le bearta a theastaíonn chun an córas seo a bhaint amach.
 • Eanáir 12 2010
  Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ón mBord Pinsean chuig Seamus Brennan TD Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
  Dé Máirt 12 Iúil 2005: Tuarascáil eisithe don Aire ar dhul chun cinn an Athbhreithnithe Náisiúnta Pinsean - 29 Meitheamh, 2005.
 • Eanáir 12 2010
  Prótacal ar Shuíomh Gréasáin na Rúnaíochta
  Dé Céadaoin 6 Aibreán 2005: Soláthraíonn an leathanach seo nasc chuig Prótacal Búdaipeist atá foilsithe ar shuíomh Gréasáin CEIOPS (Coiste Maoirseoirí Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpacha).
 • Eanáir 12 2010
  Caighdeán Maoinithe
  D'fhoilsigh an Bord treoirlínte athbhreithnithe maidir le hiarratais ar thréimhsí maoinithe sínte faoi alt 49(3) d'Acht na bPinsean. Tá céimeanna glactha ag an mBord freisin chun próiseáil na n-iarratas seo a chuíchóiriú trí fhoirm iarratais a fhoilsiú a bheidh le comhlánú ag iontaobhaithe agus a gcomhairleoirí agus iarratais á ndéanamh acu faoi Alt 49(3) den Acht.
 • 17 2009 Samhain
  Scéimeanna trasteorann: Prótacal athbhreithnithe maidir le comhoibriú idir maoirseoirí pinsin
  Dé Máirt 17 Samhain 2009: Tar éis é a ghlacadh ag cruinniú iomlánach CEIOPS (Coiste na Maoirseoirí Árachais agus Pinsin Eorpacha) an 22 Feabhra 2006, tá an prótacal um chomhoibriú idir maoirseoirí pinsin foilsithe. Leagtar amach sa phrótacal na treoirlínte comhaontaithe maidir le comhar idir maoirseoirí maidir le gníomhaíocht pinsean trasteorann a rialáil faoi Threoir 2003/41/CE ón AE maidir le gníomhaíochtaí agus maoirsiú institiúidí do sholáthar scoir ceirde.
 • 17 2006 Iúil
  Fógra don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
  Tá iarrthóir le taithí á lorg anois do phost an Phríomhfheidhmeannaigh. Ag tuairisciú don Bhord, glacfaidh tú freagracht as bainistíocht agus riarachán leanúnach an Bhoird Pinsean agus cuirfidh tú a straitéisí, a bheartais agus a chinntí i bhfeidhm.
 • 18 2005 Samhain
  Seasamh scéimeanna RA/Éire faoi Fhógra Treorach IORPS an AE
  Dé hAoine 18 Samhain 2005: Ba chóir an nóta seo a léamh in éineacht leis an nóta roimhe seo a tháinig ar ár suíomh Gréasáin ar 31 Lúnasa 2005 agus atá le feiceáil thíos.
 • 12 2005 Lúnasa
  Seasamh scéimeanna RA/Éire faoi Threoir IORPS an AE
  Dé hAoine 12 Lúnasa 2005:Chun críocha rialáil na hÉireann, is scéim í scéim RA/Éire atá cláraithe in Éirinn a bhfuil baill aici sa RA. Roimhe seo, bhí cead ag fostóirí atá lonnaithe in Éirinn a bhfostaithe a bhí lonnaithe sa RA (cibé acu ag obair i bhfochuideachta sa RA nó i mbrainse RA) a áireamh mar chomhaltaí de scéim pinsean cláraithe na hÉireann seachas a cheangal go mbunófaí scéim ar leith sa RA do dhaoine aonair den sórt sin. Forálacha cómhalartacha curtha i bhfeidhm i gcás fostóirí sa RA le fostaithe in Éirinn. Ó 1994, níorbh fhéidir aon scéimeanna nua RA/Éire a bhunú. Mar sin féin, féadfaidh scéimeanna RA/Éire a bhí ann roimh an dáta sin leanúint ar aghaidh ag feidhmiú agus glacadh le baill nua. Faoi láthair rialaítear na scéimeanna seo, chun críocha na hÉireann, faoi na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Scéimeanna le Comhaltaí Seachtracha) (An Ríocht Aontaithe) 2000, IR Uimh.470 de 2000.
Taifid 1 chun 100 of 399
Leathanaigh: | An chéad  | 1 | 2 | 3 | 4