Clár Rannpháirtíochta 2020 an Údaráis Pinsean

Dé Céadaoin 12 Feabhra 2020: Tá an tÚdarás Pinsean ag glacadh le cur chuige riosca-bhunaithe atá ag breathnú chun cinn maidir le maoirseacht. Mar chuid de seo táimid ag tabhairt faoi chlár rannpháirtíochta chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil scéimeanna ag comhlíonadh a n-oibleagáidí rialachais agus riosca. Díreoidh an clár rannpháirtíochta ar dtús ar roinnt scéimeanna ilfhostóra sochair shainithe agus ranníocaíochtaí sainithe agus cuimseoidh sé:

– ceistneoir a chomhlánú;

– cruinniú(cruinnithe) idir iontaobhaithe agus an tÚdarás, bunaithe ar an gceistneoir comhlánaithe; agus

– tuarascáil ar thorthaí lena n-áirítear ár mbarúlacha agus, nuair is cuí, moltaí le haghaidh feabhsúcháin.

Cuirfidh an ceistneoir ar chumas an Údaráis measúnú a dhéanamh ar chaighdeáin rialachais scéime agus conas a d’fhéadfadh tionchar a bheith aige seo ar thorthaí maithe na mball. Cuirfidh an ceistneoir ar chumas an Údaráis freisin, nuair is cuí, measúnú a dhéanamh ar cé chomh maith agus a chomhlíonann scéim na ceanglais atá beartaithe le haghaidh Máistir-Iontaobhais mar a d’fhoilsigh an tÚdarás i mí an Mheithimh 2019. anseo agus ceanglais eile na Treorach IORP II, a luaithe a bheidh sé seo trasuite ina dhlí.

Dúirt an Ceannasaí Maoirseachta agus Forfheidhmithe, Grace Guy: “Tá an tÚdarás Pinsean tiomanta do thorthaí na mball a fheabhsú trí chur chuige atá ag breathnú chun cinn agus bunaithe ar riosca a chur i bhfeidhm maidir le maoirseacht. Is éard a bheidh i gceist leis seo ná teagmháil níos dírí le hiontaobhaithe lena n-áirítear idirphlé agus grinnscrúdú maidir le cé chomh maith agus atá siad ag feidhmiú a bhfreagrachtaí dá mbaill. Is é an clár seo an chéad chéim i bpróiseas a leathnófar chuig gach scéim.”

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil

An tÚdarás Pinsean

Teil: (01) 613 1900

info@pensionsauthority.ie

Nóta d'eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a bunaíodh le hAcht na bPinsean 1990 chun scéimeanna pinsean ceirde, RACanna iontaobhais agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) a rialú agus chun comhairle a chur ar an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí maidir le forbairt polasaí pinsin foriomlán.

Féach www.pensionsauthority.ie

Faoin Acht, tá an chumhacht ag an Údarás imscrúduithe a dhéanamh ar sháruithe líomhnaithe an Achta agus a chinntiú go gcomhlíonann iontaobhaithe, fostóirí, riarthóirí pinsin agus a gcomhairleoir a n-oibleagáidí i leith fostaithe reatha agus iarfhostaithe maidir lena ranníocaíochtaí agus sochair phinsin.

Ceadaíonn cumhachtaí an Údaráis dó cuairteanna ar an láthair a dhéanamh gan fógra, doiciméid ábhartha a ghabháil agus a chóipeáil; dul isteach i teaghaisí ar scór barántais, agus aon duine a sháraíonn forálacha an Achta a ionchúiseamh