Foláireamh comhlíonta an Údaráis Pinsean: Úsáid conarthaí comhthreomhara nó breise ag soláthraithe Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) i bhfeidhmiú a gcuid táirgí CCPS

Dé Luain 21 Meán Fómhair 2020: Tá sé curtha in iúl don Údarás go bhféadfadh roinnt soláthraithe CCSP a gcuid táirgí CCPS a oibriú ar bhealach a éilíonn ar an ranníocóir socrú conarthach breise nó comhthreomhar a dhéanamh le soláthraí seirbhíse tríú páirtí. 

De bhun alt 102 d’Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, déantar conradh CCSP idir an soláthraí CCSP agus an ranníocóir. Níl conarthaí breise nó comhthreomhara idir an ranníocóir CCSP agus tríú páirtithe comhsheasmhach le conradh nó táirge CCSP comhlíontach.

Ní mór soláthar na seirbhísí atá riachtanach don CCSP, lena n-áirítear próiseáil ranníocaíochta agus infheistíocht, a áireamh sa chonradh CCSP agus ní in aon socruithe ar leith. Chun amhras a sheachaint, ba cheart go n-áireodh táillí CCSP aon táillí a thagann chun cinn trí úsáid a bhaint as soláthraithe seirbhíse tríú páirtí agus ní mór iad a chur in iúl de réir cheanglais alt 104 den Acht.

Beidh an tÚdarás ag tabhairt faoi chleachtadh comhlíonta i R1 2021 chun a fháil amach an bhfuil soláthraithe ag oibriú aon chuid dá dtáirgí CCPS ar an mbealach seo. Féadfaidh soláthraithe CCSP a bhfaightear amach go bhfuil a gcuid táirgí CCSP á n-oibriú acu ar bhealach a éilíonn ar an ranníocóir socrú conarthach breise nó comhthreomhar a dhéanamh le soláthraí seirbhíse tríú páirtí agus nach bhfuil teagmháil déanta acu leis an Údarás, a bheith faoi réir smachtbhannaí. Tá an tÚdarás ag súil go ndéanfaidh soláthraithe CCSP a fheidhmíonn ar an mbealach seo na céimeanna riachtanacha chun an cheist a chur ina cheart a luaithe agus is féidir.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900

info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a bunaíodh le hAcht na bPinsean 1990 chun scéimeanna pinsean ceirde, RACanna iontaobhais agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) a rialú agus chun comhairle a chur ar an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí maidir le forbairt polasaí pinsin foriomlán.

Féach www.pensionsauthority.ie