Táillí an Údaráis Pinsean Páipéar Comhairliúcháin

Dé hAoine 21 Bealtaine 2021: D’fhoilsigh an tÚdarás Pinsean páipéar comhairliúcháin inniu ar tháillí a íocann scéimeanna pinsean ceirde, RACanna iontaobhais agus soláthraithe CCSP. Is é an 22 Meitheamh 2021 an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí don phróiseas comhairliúcháin.

Tá tuairimí á lorg ar na saincheisteanna atá leagtha amach sa pháipéar comhairliúcháin agus ar an athrú atá beartaithe ar an mbonn ar a n-íoctar táillí.

Is féidir aighneachtaí a sheoladh chuig an Údarás trí ríomhphost polasaí@pensionsauthority.ie nó tríd an bpost chuig:

Comhairliúchán Táillí
Aonad Beartais
An tÚdarás Pinsean
Teach Verschoyle
28-30 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Aonad Beartais
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
polasaí@pensionsauthority.ie

[Críoch]

Nóta d'Eagarthóirí
Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach www.pensionsauthority.ie