Foilsíonn an tÚdarás Pinsean Cód Cleachtais d’iontaobhaithe

Déardaoin 18 Samhain 2021: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a Chód Cleachtais d’iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais. Tá ábhair ghaolmhara dá dtagraítear sa Chód Cleachtais á bhfoilsiú aige freisin.

Foilsíodh an Cód Cleachtais i bhfoirm dréachta an 22 Iúil le haghaidh comhairliúcháin phoiblí. Fuarthas 38 aighneacht san iomlán ó raon leathan foinsí lena n-áirítear eagraíochtaí ionadaíocha tionscail, comhlachtaí gairmiúla, soláthraithe pinsean, comhairleoirí pinsean, iontaobhaithe agus scéimeanna pinsean gairme móra.

Tá breithniú cúramach déanta ag an Údarás ar na pointí a ardaíodh sna haighneachtaí agus tá roinnt athruithe déanta mar fhreagra ar an gCód Cleachtais. Tá doiciméad freagartha tionlacain foilsithe ag an Údarás freisin ar na saincheisteanna is tábhachtaí a ardaíodh sna haighneachtaí comhairliúcháin.

Déanfar an Cód Cleachtais a nuashonrú agus a oiriúnú le himeacht ama mar fhreagra ar thorthaí ghníomhaíochtaí maoirseachta an Údaráis agus forbairtí margaidh. Beidh an leagan is déanaí den Chód Cleachtais ar fáil ar an Alt ar an gCód Cleachtais de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Tá an Cód Cleachtais agus an tráchtaireacht ar fáil faoi Chomhad(í) Gaolmhara thíos.

Faisnéis bhreise

Iontaobhais máistir: Tá caibidil ar cheanglais bhreise le haghaidh máistir-iontaobhais ranníocaíochta sainithe curtha leis an gCód Cleachtais. Tá ábhar na caibidle seo bunaithe ar fhreagra an Údaráis roimhe seo ar chomhairliúchán máistir-iontaobhais 2019 agus ar thorthaí an Údaráis óna rannpháirtíochtaí le máistir-iontaobhais in 2020 agus in 2021.

Beart riosca airgeadais sochair shainithe: Tá an beart riosca airgeadais sochair shainithe dá dtagraítear i mír 101 den Chód Cleachtais ar fáil ó na Rannán beart priacal airgeadais sochair shainithe de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Cáilíochtaí iontaobhaithe: Tá liosta na gcúrsaí a chomhlíonann an riachtanas cáilíochta iontaobhaithe dá dtagraítear i mír 107 den Chód Cleachtais ar fáil ó Rannóg cáilíochtaí iontaobhaithe de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Eolas le teacht

Foilseoidh an tÚdarás an fhaisnéis seo a leanas: 

  • treoracha maidir le fógra a sheachfhoinsiú an 1 Nollaig 2021,
  • treoir don phobal agus d’fhostóirí faoi na híoschaighdeáin ar cheart dóibh a bheith ag súil leo ó mháistir-iontaobhais le linn na seachtaine dar tús an 13 Nollaig 2021, agus
  • tuarascáil torthaí ó rannpháirtíocht an Údaráis le máistir-iontaobhais, scéimeanna SS agus DC i rith na seachtaine dar tús 13 Nollaig 2021.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach: www.pensionsauthority.ie