Foilsíonn an tÚdarás Pinsean tuarascáil ar thorthaí shuirbhé scéime 2022

Déardaoin 6 Deireadh Fómhair 2022: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean torthaí suirbhé a rinneadh ar ullmhacht IORP II na n-iontaobhaithe. Soláthraíonn an suirbhé faisnéis ar dhul chun cinn iontaobhaithe scéimeanna pinsin ó rinneadh suirbhé comhchosúil in 2020.

D’eisigh an tÚdarás Pinsean suirbhé i mí an Mheithimh 2022 chuig na hiontaobhaithe ar 160 scéim ranníocaíochtaí sainithe (DC) agus 160 scéim le sochar sainithe (DB). Bhí an suirbhé deonach agus gan ainm. Ba é cuspóir an tsuirbhé measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta ag iontaobhaithe chun ceanglais Acht na bPinsean nuashonraithe 1990, arna leasú (an tAcht) a chomhlíonadh roimh an spriocdháta le haghaidh comhlíonta an 1 Eanáir 2023.

Léiríonn torthaí an tsuirbhé, cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ag iontaobhaithe scéime chun ceanglais an Achta a chomhlíonadh, go bhfuil obair fós le déanamh ag iontaobhaithe chun comhlíonadh a chinntiú roimh an spriocdháta 1 Eanáir 2023. Tugann torthaí an tsuirbhé le fios freisin go bhfuil sé ar intinn ag formhór na n-iontaobhaithe scéime SS a ndearnadh suirbhé orthu leanúint lena scéim, agus thug beagnach leath de na freagróirí iontaobhaithe DC faoi deara go raibh sé beartaithe acu a scéim a fhoirceannadh agus bogadh go máistir-iontaobhas.

Tá tuilleadh eolais ar thorthaí an tsuirbhé ar fáil faoin gcuid Comhad(Comhaid) Gaolmhara ar an leathanach seo.

Faisnéis ghaolmhar

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900
info@pensionsauthority.ie