Foilsíonn an tÚdarás Pinsean rátaí táillí scéimeanna pinsean gairme do 2022

7 2022 Eanáir: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean rátaí táillí scéimeanna pinsean gairme do 2022.

Tá an tAire Coimirce Sóisialaí, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tar éis táillí athbhreithnithe an Údaráis Pinsean do scéimeanna gairme a cheadú le héifeacht ón 1 Eanáir 2022. 

Tá na táillí méadaithe riachtanach chun freastal ar chostais foirne agus TF an Údaráis a eascraíonn as cur i bhfeidhm Threoir IORP II an AE agus cur i bhfeidhm maoirseachta riosca-bhunaithe atá ag breathnú chun cinn.

Tá na rátaí athbhreithnithe leagtha amach sa tábla thíos.

Rátaí táillí scéime pinsin ghairme

Bliain

Táille in aghaidh an chomhalta ar scéimeanna le 500 nó níos lú ball gníomhach

Táille comhréidh le haghaidh scéimeanna le 501-1000 ball gníomhach Táille in aghaidh an chomhalta le haghaidh scéimeanna le 1001 móide baill ghníomhacha

2022

€12.00

€6,000.00

€6.00

2021

€8.00

€4,000.00

€4.00

Maidir le grúpscéimeanna, tá na táillí athbhreithnithe iníoctha faoin 31 Márta 2022. Íocann scéimeanna earnála poiblí áirithe atá eisiata ó chur i bhfeidhm an chaighdeáin mhaoinithe (de bhua alt 52 d’Acht na bPinsean) 40% de na rátaí thuas. Tá táillí le haghaidh scéimeanna ball singil iníoctha go bliantúil i riaráistí agus beidh feidhm ag an ráta leasaithe táillí le héifeacht ón 1 Eanáir 2023.

Níl aon athrú ar tháillí CCSP.

Tá faisnéis mhionsonraithe ar tháillí scéime pinsin ghairme ar fáil anseo.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais nó ceisteanna, déan teagmháil le:

Aonad Sonraí
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
pdr@pensionsauthority.ie