Meabhrúchán an Údaráis Pinsean d’iontaobhaithe maidir le cur i bhfeidhm straitéis infheistíochta do scéimeanna faoi thograí maoinithe

11 2020 March: Mar chuid dá aistriú chuig cur chuige riosca-bhunaithe agus réamhbhreathnaitheach i leith maoirseachta, cuireann an tÚdarás i gcuimhne d’iontaobhaithe na scéime sochair shainithe a n-ionchais maidir le cur i bhfeidhm straitéis infheistíochta do scéimeanna a bhfuil moladh maoinithe acu ar feadh téarma níos faide ná 3 bliana.

Mar chuid dá n-iarratas chuig an Údarás le haghaidh sonraíochta ar dháta níos déanaí faoi alt 49(3B) d'Acht na bPinsean 1990, tá straitéis infheistíochta beartaithe na n-iontaobhaithe ina breithniú suntasach don Údarás. Ba cheart go léireodh an straitéis infheistíochta atá molta tuairimí breithnithe na n-iontaobhaithe agus a rún maidir le hinfheistiú sócmhainní scéime thar thréimhse an togra maoinithe.

Níl sé inghlactha d’iontaobhaithe straitéis infheistíochta a leagan amach ina n-iarratas agus togra maoinithe má tá sé i gceist acu an straitéis a athrú nó a athbhreithniú sa ghearrthéarma. Mura measann iontaobhaithe go bhfuil an straitéis oiriúnach do théarma iomlán an togra maoinithe, nó má mheasann siad gur chóir athbhreithniú a dhéanamh ar an straitéis, ba cheart breithnithe den sórt sin a thabhairt chun críche sula gcuirtear an t-iarratas ar thogra maoinithe isteach agus laistigh de na hamlínte reachtúla.

Tá dualgas ar Iontaobhaithe a bhfreagrachtaí muiníneacha a fheidhmiú ar mhaithe le leas chomhaltaí na scéime. Más rud é, ag pointe sa todhchaí, go measann iontaobhaithe nach bhfuil feidhmiú leanúnach na straitéise infheistíochta, mar a leagadh amach ina mbuniarratas agus togra maoinithe, chun leasa chomhaltaí na scéime a thuilleadh, tá sé d’fhonn na hiontaobhaithe an infheistíocht sin a athrú. straitéis. 

Sa chás go n-athraíonn iontaobhaithe an straitéis infheistíochta le linn théarma an togra maoinithe, bíonn an tÚdarás ag súil go gcuirfidh iontaobhaithe é sin ar an eolas go pras agus go rachaidh siad i ngleic leis chun an t-athrú a mhíniú. Is é dearcadh an Údaráis gur cheart go mbeadh a leithéid d’athrú ina tharlú measartha neamhchoitianta, ag baint le gnéithe ábhartha ar cheart d’iontaobhaithe a bheith in ann údar maith a thabhairt don Údarás más gá.

Déanfaidh an tÚdarás monatóireacht ar leithdháiltí sócmhainní agus forbairtí dliteanais do scéimeanna ábhartha trí anailís a dhéanamh ar aighneachtaí Sonraí Achtúireacha Bliantúla. Is dócha go rachaidh an tÚdarás i dteagmháil le hiontaobhaithe nuair a bhreathnaítear ar dhiall ábhartha nó easpa dul chun cinn i gcur i bhfeidhm straitéise infheistíochta a leagadh amach san iarratas bunaidh.

Má mheasann an tÚdarás nach bhfuil an straitéis athraithe ag teacht le riachtanais na treorach a rialaíonn moltaí maoinithe agus/nó go bhfuil sé míchuí, is dócha go ndéanfar athbhreithniú ar chinneadh an Údaráis agus féadfar é a chur ar ceal. Chuirfí deireadh go luath leis an togra maoinithe dá bharr. Dá dtarlódh sé go dteastaíonn togra maoinithe ó scéim dá leithéid ag pointe sa todhchaí, is dócha go mbeidh cloí leis an straitéis infheistíochta nó eile ina fhachtóir ábhartha don Údarás agus aon togra maoinithe amach anseo agus iarratais ghaolmhara á mbreithniú aige.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil

An tÚdarás Pinsean

Teil: (01) 613 1900

info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a bunaíodh le hAcht na bPinsean 1990 chun scéimeanna pinsean ceirde, RAC iontaobhais agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) a rialú agus chun comhairle a chur ar an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí maidir le forbairt polasaí pinsin foriomlán. Féach www.pensionsauthority.ie