Achoimre ar ghníomhaíocht rialála an Údaráis Pinsean don bhliain 2019

3 2020 March: Inniu, eisíonn an tÚdarás Pinsean a achoimre ar ghníomhaíocht rialála don bhliain 2019.

In 2019, chuir an tÚdarás naoi gcás ionchúisimh i gcrích agus fuair sé ciontú i dtrí chás mar a leanas:

 • dhá chás a bhaineann le hasbhaint agus neamhíocaíocht ranníocaíochtaí pinsin fostaithe chuig scéimeanna laistigh den fhráma ama reachtúil (alt 58A(1) d’Acht na bPinsean)
 • bhain cás amháin le teip freagra a thabhairt ar iarratas reachtúil ar fhaisnéis ón Údarás (alt 18 d’Acht na bPinsean).

Scriosadh na cásanna eile den chuid is mó mar gheall ar riaráistí a íoc nó an t-ábhar bunúsach a bheith réitithe roimh dháta na cúirte. 

Le linn 2019 lean an tÚdarás ar aghaidh ag cur tacaíocht theicniúil ar fáil don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus iad ag ullmhú do thrasuíomh Threoir IORP II i ndlí na hÉireann.

Dúirt an Rialtóir Pinsean, Brendan Kennedy: “Le linn 2019 rinne an tÚdarás tuilleadh dul chun cinn i dtreo cur chuige riosca-bhunaithe i leith maoirseachta a chur i bhfeidhm. In 2019 freisin thosaigh an tÚdarás ag cur lenár n-acmhainn maoirseachta agus ag cur lenár gcumas inmheánach TF agus bainistíochta sonraí.”

Sracfhéachaint ar ghníomhaíocht rialála don bhliain 2019:

 • Osclaíodh 55 imscrúdú nua ar sháruithe líomhnaithe éagsúla ar Acht na bPinsean. Bhí na sáruithe líomhnaithe éagsúil ó asbhaint agus neamh-íocaíocht ranníocaíochtaí pinsin go teip freagra a thabhairt ar iarratas reachtúil ar fhaisnéis.
 • Tugadh 63 imscrúdú chun críche agus dúnadh iad i rith na bliana.
 • Rinneadh ceithre chigireacht ar an láthair mar seo a leanas; triúr de Sholáthraithe CCSP agus duine amháin d’Iontaobhaí Gairmiúil (ciallaíonn iontaobhaí gairmiúil duine a sholáthraíonn seirbhísí iontaobhais do scéimeanna nó do CBS iontaobhais i gcúrsa gairme nó gnó). Ba é cuspóir na gcigireachtaí seo ná caighdeáin riaracháin pinsin, bainistíochta sonraí agus leibhéil chomhlíonta Acht na bPinsean a mheas.
 • Reáchtáladh 15 chruinniú rannpháirtíochta le haonáin rialaithe chun a chinntiú go raibh siad ag comhlíonadh a n-oibleagáidí faoi Acht na bPinsean. (Áirítear leis seo soláthraithe CCSP, Riarthóirí Cláraithe, Cuideachtaí Saoil agus iontaobhaithe).
 • Rinneadh 159 iniúchadh deasc-bhunaithe ar shampla de scéimeanna pinsean ceirde agus CCSP. Dhírigh na hiniúchtaí seo ar fhéin-infheistíocht fostóirí, ar oibleagáidí nochtaithe agus ar chearta fostaithe rochtain a bheith acu ar scéim pinsin, CCPS agus/nó AVCanna.
 • Bhí 503 de na 597 scéim sochair shainithe atá faoi réir an chaighdeáin mhaoinithe ag comhlíonadh an chaighdeáin amhail an 31 Nollaig 2019. Tá tograí maoinithe ag gach ceann seachas seacht gcinn de na 94 scéim eile, nó tá siad i mbun tograí maoinithe a chur isteach, atá deartha chun an scéim chun an caighdeán maoinithe a shásamh laistigh de théarma sonraithe. Tá dlúthchaidreamh ag an Údarás le hiontaobhaithe na seacht scéim seo.
 • Ceadaíodh ceithre thogra maoinithe ó scéimeanna SS.
 • Faomhadh iarratas amháin chun sochair fabhraithe ó scéim SS a laghdú.
 • Críochnaíodh cúig iarratas um Shaoráil Faisnéise a fuarthas laistigh den amlíne reachtúil.
 • Próiseáladh 354,220 aighneacht sonraí ó aonáin rialaithe trí Chlár Sonraí Pinsin an Údaráis.

Tacaíocht, faisnéis agus treoir

Fuarthas agus déileáladh le thart ar 9,800 fiosrúchán ginearálta pinsin agus próiseála sonraí le linn na bliana. 

I rith na bliana d'eisigh an tÚdarás faisnéis agus cumarsáidí a bhain lena n-eintitis rialaithe ar a shuíomh Gréasáin www.pensionsauthority.ie.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

David Malone

Ceann Oibríochtaí

An tÚdarás Pinsean

Teil: (01) 613 1900

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a bunaíodh le hAcht na bPinsean, 1990 chun scéimeanna pinsean ceirde, CBS iontaobhais agus CCPS a rialú.

www.pensionsauthority.ie