Achoimre ar ghníomhaíocht rialála an Údaráis Pinsean don bhliain 2020

11 2021 March: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a achoimre ar ghníomhaíocht rialála do 2020.

Ionchúisimh

Is féidir ionchúiseamh a bheith mar thoradh ar neamhchomhlíonadh ag eintitis rialaithe. In 2020, chuir an tÚdarás sé chás ionchúisimh i gcrích agus fuair sé ciontú i gceithre chás mar a leanas:

 • bhain dhá chás le mainneachtain freagra a thabhairt ar iarratas reachtúil ar fhaisnéis ón Údarás (alt 18 d’Acht na bPinsean)
 • cás amháin a bhaineann le hasbhaint agus neamhíocaíocht ranníocaíochtaí pinsin fostaithe chuig scéim laistigh den fhráma ama reachtúil (alt 58A(1) d’Acht na bPinsean)
 • bhain cás amháin le neamhíocaíocht ranníocaíochtaí pinsin fostóra faoi oibleagáid chuig scéim laistigh den fhráma ama reachtúil (alt 58A(2) d'Acht na bPinsean).

Sa chás go dtaifeadtar ciontú, faightear an duine nó an chuideachta ciontach i gcion coiriúil. Scriosadh na cásanna eile den chuid is mó mar gheall ar riaráistí a íoc nó an t-ábhar bunúsach a bheith réitithe roimh dháta na cúirte.

Sracfhéachaint ar ghníomhaíocht rialála don bhliain 2020:

 • Osclaíodh 35 imscrúdú nua ar sháruithe líomhnaithe éagsúla ar Acht na bPinsean. Bhí na sáruithe líomhnaithe éagsúil ó asbhaint agus neamh-íocaíocht ranníocaíochtaí pinsin go teip freagra a thabhairt ar iarratas reachtúil ar fhaisnéis.
 • Tugadh 42 imscrúdú chun críche agus dúnadh iad i rith na bliana.
 • Rinneadh dhá chigireacht ar an láthair ar sholáthróirí CCSP. Ba é cuspóir na gcigireachtaí seo ná caighdeáin riaracháin pinsin, bainistíochta sonraí agus leibhéil chomhlíonta Acht na bPinsean a mheas.
 • Reáchtáladh 66 cruinniú maoirseachta agus rannpháirtíochta le haonáin rialaithe chun a chinntiú go raibh siad ag comhlíonadh a n-oibleagáidí faoi Acht na bPinsean. San áireamh san uimhir seo agus mar chuid dá ghluaiseacht chuig maoirseacht réamhbhreathnaitheach riosca-bhunaithe, chuaigh an tÚdarás i dteagmháil le máistir-iontaobhais agus scéimeanna móra sochair shainithe chun measúnú a dhéanamh ar cé chomh maith agus a bhí a gcuid oibleagáidí rialachais agus riosca á gcomhlíonadh acu.
 • Críochnaíodh cúig iniúchadh deasc-bhunaithe in 2020. Bhain na hiniúchtaí seo le measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na rialachán nochtaithe do scéimeanna pinsean gairme agus CCSP. 
 • Rinneadh suirbhé ar 200 scéim (100 DB agus 100 DC) chun a leibhéil ullmhachta don reachtaíocht IORP II atá le teacht a mheas. Roghnaíodh scéimeanna de mhéideanna éagsúla, le meascán de phróifílí iontaobhaithe go randamach ó chlár na scéimeanna pinsean gairme. Foilsíodh torthaí an tsuirbhé ar an suíomh Gréasáin.
 • Chríochnaigh an tÚdarás an tríú céim dá iniúchadh ar níos mó ná 100 údarás ábhartha atá freagrach as Scéim Pinsin na Seirbhíse Poiblí Aonair a riaradh agus go sonrach an ceanglas maidir le ráitis sochair chomhaltaí a eisiúint do chomhaltaí na scéime. Tá ráitis sochair na mball eisithe anois ag tromlach na n-údarás ábhartha nó tá siad ag céim ard ina leith sin.
 • Shásaigh 491 de na 566 scéim sochair shainithe atá faoi réir an chaighdeáin mhaoinithe an caighdeán amhail an 31 Nollaig 2020. Tá tograí maoinithe ag gach scéim seachas 12 de na 75 scéim atá fágtha, nó tá siad i mbun tograí maoinithe a chur isteach, atá deartha chun cur ar chumas na scéime. an caighdeán maoinithe a shásamh laistigh de théarma sonraithe. Rachaidh an tÚdarás i ngleic go díreach le haon scéim nach gcuireann togra maoinithe isteach.
 • Ceadaíodh sé thogra maoinithe ó scéimeanna SS.
 • Próiseáladh os cionn 250,000 aighneacht sonraí ó aonáin rialaithe trí Chlár Sonraí Pinsin an Údaráis.

Tacaíocht, faisnéis agus treoir

Fuarthas 11,595 fiosrúchán ginearálta pinsin agus próiseála sonraí agus déileáladh leo i rith na bliana. 

I rith na bliana d'eisigh an tÚdarás faisnéis agus cumarsáidí a bhain lena n-eintitis rialaithe ar a shuíomh Gréasáin www.pensionsauthority.ie mar seo a leanas:

 • Covid-19 – Nuashonrú ón Údarás Pinsean (Aibreán)
 • D’fhoilsigh an tÚdarás Pinsean staitisticí do scéimeanna sochair shainithe (Meitheamh)
 • Foilsíonn an tÚdarás Pinsean a Thuarascáil Bhliantúil agus a Chuntais 2019 (Lúnasa)
 • Meabhrúchán an Údaráis Pinsean d’iontaobhaithe ar chur i bhfeidhm straitéis infheistíochta do scéimeanna faoi thograí maoinithe (Lúnasa)
 • Foláireamh comhlíonta an Údaráis Pinsean: Úsáid conarthaí comhthreomhara nó breise ag soláthraithe Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) i bhfeidhmiú a gcuid táirgí CCSP (Meán Fómhair)
 • Eolas tábhachtach d’iontaobhaithe scéimeanna sochair shainithe (Deireadh Fómhair)
 • Torthaí Chlár Rannpháirtíochta 2020 ar Mháistir-Iontaobhais (Samhain)
 • Tuarascáil Torthaí an Chláir Rannpháirtíochta Sochair Shainithe (Nollaig).

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

David Malone
Ceann Oibríochtaí
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach: www.pensionsauthority.ie