Achoimre ar ghníomhaíocht rialála an Údaráis Pinsean don bhliain 2021

15 2022 March: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a achoimre ar ghníomhaíocht rialála do 2021.

Ionchúisimh

Is féidir ionchúiseamh a bheith mar thoradh ar neamhchomhlíonadh ag eintitis rialaithe. In 2021, chuir an tÚdarás sé chás ionchúisimh i gcrích agus fuair sé ciontú i dtrí chás mar a leanas:

 • dhá chás a bhaineann le hasbhaint agus neamh-íocaíocht ranníocaíochtaí pinsin fostaithe chuig scéim laistigh den fhráma ama reachtúil (alt 58A(1) d'Acht na bPinsean, 1990, arna leasú (an tAcht));
 • bhain cás amháin le neamhíocaíocht ranníocaíochtaí pinsin fostóra faoi oibleagáid chuig scéim laistigh den fhráma ama reachtúil (alt 58A(2) den Acht).

Sa chás go dtaifeadtar ciontú, faightear an duine nó an chuideachta ciontach i gcion coiriúil. Scriosadh na cásanna eile den chuid is mó mar gheall ar riaráistí a íoc nó an t-ábhar bunúsach a bheith réitithe roimh dháta na cúirte.

Sracfhéachaint ar ghníomhaíocht rialála don bhliain 2021:

 • Osclaíodh 15 imscrúdú nua ar sháruithe líomhnaithe éagsúla ar Acht na bPinsean. Bhí na sáruithe líomhnaithe éagsúil ó asbhaint agus neamh-íocaíocht ranníocaíochtaí pinsin go teip freagra a thabhairt ar iarratas reachtúil ar fhaisnéis.
 • Tugadh 24 imscrúdú chun críche agus dúnadh iad i rith na bliana.
 • 20 cruinniú rannpháirtíochta le boird iontaobhaithe na máistir-iontaobhas (MTanna), scéimeanna ranníocaíochtaí sainithe agus sochair shainithe mar chuid dá chlár rannpháirtíochta 2021. Chuir an clár rannpháirtíochta leis an obair a tosaíodh in 2020 agus is cuid é d’aistriú foriomlán an Údaráis chuig maoirseacht riosca-bhunaithe atá ag breathnú chun cinn. Ba é an fócas foriomlán do na rannpháirtíochtaí ná scrúdú a dhéanamh ar cé chomh dea-fheistithe atá scéimeanna chun na ceanglais fheabhsaithe rialachais agus bainistíochta riosca faoi Threoir IORP II a chomhlíonadh tar éis í a thrasuí sa dlí an 22 Aibreán 2021. Tuarascáil ar na príomhthorthaí a aithníodh le linn an phróisis rannpháirtíochta foilsíodh é ar an suíomh Gréasáin i mí na Nollag 2021.
 • Rinneadh cigireacht ar sheacht ngnólacht MiFID (An Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais) a oibríonn CCPS neamhchaighdeánach le fáil amach an n-úsáideann siad conarthaí tríú páirtí/comhthreomhar atá toirmiscthe ag Acht na bPinsean.
 • Rinneadh iniúchadh amháin ar riarthóir cláraithe, a bhain le moill maidir le doiciméid pinsin a eisiúint do chomhaltaí.
 • Shásaigh 494 de na 553 scéim sochair shainithe atá faoi réir an chaighdeáin mhaoinithe an caighdeán amhail an 31 Nollaig 2021. Tá tograí maoinithe ag gach ceann de na 59 scéim atá fágtha, nó tá siad i mbun tograí maoinithe a chur isteach, atá deartha chun cur ar chumas na scéime. an caighdeán maoinithe a shásamh laistigh de théarma sonraithe. Rachaidh an tÚdarás i ngleic go díreach le haon scéim nach gcuireann togra maoinithe isteach.
 • Ceadaíodh cúig thogra maoinithe ó scéimeanna SS.
 • Próiseáladh os cionn 263,000 aighneacht sonraí ó aonáin rialaithe trí Chlár Sonraí Pinsin an Údaráis.

Tacaíocht, faisnéis agus treoir

Fuarthas breis agus 10,400 fiosrúchán ginearálta pinsin agus próiseála sonraí agus déileáladh leo i rith na bliana.

Tar éis an Treoir ón AE IORP II a thrasuí i ndlí na hÉireann, d’eisigh an tÚdarás tuilleadh faisnéise agus treorach mar seo a leanas:

 • Cód Cleachtais d’iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais,
 • Tuarascáil Thorthaí an Chláir Rannpháirtíochta 2021,
 • Treoir d’fhostóirí ar mháistir-iontaobhais ranníocaíochta sainithe,
 • Doiciméad CCanna ar infheistíocht agus iasachtaíocht le haghaidh socruithe aon chomhalta,
 • Eolas ar:
  • an ráiteas comhlíonta bliantúil,
  • oibleagáidí fógra foinsiú allamuigh na n-iontaobhaithe agus conas comhairle a chur ar an Údarás maidir le ceapachán sealbhóirí príomhfheidhme,
  • uainiú an mheasúnaithe riosca féin (ORA),
  • an beart priacal airgeadais sochair shainithe,
  • na cúrsaí a chomhlíonann riachtanais an Údaráis maidir le cáilíochtaí iontaobhaithe.

D'fhoilsigh an tÚdarás an fhaisnéis seo agus cumarsáidí eile a bhaineann lena chuid eintiteas rialaithe ar a shuíomh Gréasáin www.pensionsauthority.ie.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

David Malone
Ceann Oibríochtaí
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900