Na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Baill na Ríochta Aontaithe), 2020

Déardaoin 4 Feabhra 2021: Tháinig na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Baill na Ríochta Aontaithe) 2020 (I.R. Uimh. 717/2020) (na Rialacháin) i bhfeidhm ag 11pm an 31 Nollaig 2020.

Tar éis dheireadh na hidirthréimhse chun an RA a tharraingt siar ón AE, ní bhaineann forálacha dlí sóisialta agus saothair na RA le baill na RA de scéimeanna pinsean ceirde na hÉireann a thuilleadh. Mar thoradh ar na Rialacháin, ón 1 Eanáir 2021, tá feidhm ag forálacha dlí sóisialta agus saothair na hÉireann maidir le baill de scéimeanna Éireannacha na RA.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar na Rialacháin féach:

Na Rialacháin um Scéim Pinsin Ghairme (Comhaltaí na Ríochta Aontaithe), 2020

Ar leithligh, ciallaíonn leasuithe a rinneadh ar an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 go mbeidh stádas ceadaithe díolmhaithe fós ag scéimeanna Éireannacha le baill den RA agus go bhféadfaidh siad leas a bhaint as díolúintí cánach áirithe. Beidh feidhm aige seo fad is a bheidh údarú agus formheas faighte ag scéimeanna den sórt sin faoi Chuid XII d’Acht na bPinsean chun ranníocaíochtaí a ghlacadh i leith comhaltaí AE (lena n-áirítear an RA) agus nach bhfuil sé seo cúlghairthe. Mar sin, faoi reachtaíocht Ioncaim agus pinsean na hÉireann, níl aon bhac ar scéimeanna Éireannacha agus leanann comhaltaí na RA orthu ag glacadh le ranníocaíochtaí i leith na mball sin den RA. Ina theannta sin, ciallaíonn na leasuithe ar an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 go leanann ranníocaíochtaí pinsin chuig scéimeanna pinsean ceirde na RA thar ceann chomhaltaí na hÉireann de bheith incháilithe d'fhaoiseamh cánach.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean
Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach: www.pensionsauthority.ie