Ráiteas Príobháideachta

Réamhrá

Tá meas ag an Údarás Pinsean ar do phríobháideachas agus tá sé tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint de réir an Rialacháin Ghinearálta ar Chosaint Sonraí (an GDPR) agus an tAcht um Chosaint Sonraí 2018 (an DPA). Comhlánaíonn an DPA an GDPR agus déileálann sé go forleathan leis an gcaoi a gcuirfear an GDPR i bhfeidhm in Éirinn. Ar fud an ráitis seo ba cheart glacadh leis go dtagraíonn ‘Dlíthe Cosanta Sonraí’ don GDPR, don DPA agus d’aon reachtaíocht leasaitheach. Tugann Dlíthe um Chosaint Sonraí cearta do dhaoine aonair maidir le príobháideacht a sonraí pearsanta. Cuireann an Ráiteas Príobháideachta seo in iúl duit cad iad na sonraí pearsanta a phróiseálaimid, conas a fhaighimid iad, cén fáth a n-úsáideann muid iad, agus faoi do chearta príobháideachais.

Cé go bhfuil muid ag

Rialaíonn an tÚdarás Pinsean scéimeanna pinsean ceirde, RAC iontaobhais agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSP). 

Is é an tÚdarás Pinsean an rialtóir agus tá sé freagrach as do shonraí pearsanta (dá dtagraítear ‘an tÚdarás’, ‘muid’, ‘sinn’ nó ‘ár’ sa ráiteas príobháideachta seo).

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha againn atá freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann leis an ráiteas príobháideachta seo. Má tá aon cheist agat lena n-áirítear aon iarratais chun do chearta dlíthiúla a fheidhmiú, déan teagmháil leis an OCS ag baint úsáide as na sonraí atá leagtha amach thíos.

Oifigeach Cosanta Sonraí
An tÚdarás Pinsean
Teach Verschoyle
28/30 Sráid an Mhóta Íochtarach
2 Baile Átha Cliath
D02 KX27
r-phost: dpo@pensionsauthority.ie
Fón: (01) 613 1900

Conas a fhaighimid sonraí pearsanta

Faightear sonraí pearsanta ar na modhanna a liostaítear thíos:

 • ar an nguthán, ríomhphost agus cruinnithe le linn gníomhaíochtaí rialála a dhéanamh nó fiosrúcháin faoi chúrsaí pinsin a fhreagairt
 • aighneachtaí chuig an gcóras um Chlár Sonraí Pinsean (PDR) ag eintitis rialáilte chun scéimeanna pinsin a chlárú agus faisnéis leanúnach a sholáthar ar scéimeanna pinsin
 • aighneachtaí sonraí ó sholáthraithe CCSP
 • trí FileCloud (réiteach dílseánaigh scamall-bhunaithe le haghaidh aistriú slán comhad mar a úsáideann Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais (OGCIO))
 • tríd ár suíomh Gréasáin, lena n-áirítear an tseirbhís Nuacht trí Ríomhphost
 • le linn comhairliúcháin agus suirbhéanna a dhéanamh
 • nuair a bhíonn faisnéis á lorg agus á fáil ó sholáthróirí mar fhreagra ar phróisis soláthair agus ar bhainistiú soláthraithe
 • trí fhostaithe a bhainistiú agus taifid AD agus córais TF a chothabháil

Cén fáth a n-úsáidimid sonraí pearsanta

Ní úsáidimid sonraí pearsanta ach amháin chun na críocha seo a leanas:

 • gníomhaíochtaí rialála mar atá leagtha amach faoi Acht na bPinsean, 1990, lena n-áirítear:
  • clárú scéimeanna pinsean ceirde
  • Maoirseacht CCSP lena n-áirítear bailiú sonraí CCSP ó sholáthraithe CCSP
  • gníomhaíochtaí comhlíonta lena n-áirítear:
   – maoirseacht ar cheanglais Acht na bPinsean, 1990
   – iarrataí ar fhaisnéis ó eintitis rialáilte
   – iniúchtaí ar eintitis rialáilte
   – imscrúduithe ar eintitis rialáilte
   – ionchúisimh eintitis rialáilte
   – suirbhéanna a dhéanamh ar eintitis rialáilte
 • seirbhísí faisnéise don phobal lena n-áirítear:
  • freagraí a sholáthar ar cheisteanna faoi chúrsaí pinsin
  • suirbhéanna a dhéanamh
  • as seirbhísí a sholáthar trínár suíomh Gréasáin, PDR agus córais ríomhfhoghlama
 • seirbhísí beartais lena n-áirítear comhairliúcháin
 • seirbhísí bainistíochta lena n-áirítear:
  • próisis soláthair agus bainistíocht soláthraithe
  • fostaithe agus bainistíocht AD

Ní úsáidimid do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireachta uathoibrithe.

Na sonraí pearsanta a phróiseálaimid

Ciallaíonn sonraí pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine beo aitheanta nó inaitheanta. Áirítear leis na catagóirí sonraí pearsanta arna sainiú ag Dlíthe Cosanta Sonraí sonraí aitheantais (m.sh. ainm, seoladh, ríomhphoist), stádas pósta, sonraí airgeadais, sonraí nasctha (m.sh. seoltaí IP) agus folaíonn sé freisin catagóirí speisialta sonraí pearsanta le haghaidh faisnéise níos íogaire amhail PPS uimhreacha agus ballraíocht cheardchumainn.

Polasaí fianán

Tá faisnéis ar na fianáin a bhailímid trínár suíomh Gréasáin, PDR agus córais ríomhfhoghlama Iontaobhaithe ar fáil inár gcuid Polasaí fianán.

Tá liosta de na catagóirí sonraí pearsanta a choinnímid le haghaidh cineálacha éagsúla ábhar sonraí agus an bunús dlí le próiseáil na sonraí seo ar fáil sa tábla thíos.

Ábhair sonraíÁirítear le catagóirí sonraí pearsantaBonn dleathach le haghaidh próiseála
Eintitis rialaithe (lena n-áirítear iontaobhaithe scéime, Riarthóirí Cláraithe, fostóirí agus soláthraithe CCSP)• Céannacht, CV agus sonraí teagmhála*
• Taifid oiliúna iontaobhaithe
• Sonraí imscrúduithe nó ionchúisimh
Tá bonn reachtúil ag an Údarás chun faisnéis phearsanta a phróiseáil chun feidhmiú Acht na bPinsean a mhaoirsiú agus a fheidhmeanna rialála a chomhlíonadh.
Páirtithe leasmhara i scéimeanna pinsean gairme agus CCSP (lena n-áirítear achtúirí, cuntasóirí, caomhnóirí, idirghabhálaithe infheistíochta, cuideachtaí saoil agus úsáideoirí an chórais um Chlár Sonraí Pinsean (PDR))• Sonraí aitheantais agus teagmhálaTá bonn reachtúil ag an Údarás chun faisnéis phearsanta a phróiseáil chun feidhmiú Acht na bPinsean a mhaoirsiú agus a fheidhmeanna rialála a chomhlíonadh.
Comhaltaí de scéimeanna pinsean ceirde aon chomhalta• Sonraí aitheantais agus teagmhála
• Dáta breithe
• UPSP
• Tuarastal
• Ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí pinsin
• Gnáthdháta scoir
Tá bonn reachtúil ag an Údarás chun faisnéis phearsanta a phróiseáil chun feidhmiú Acht na bPinsean a mhaoirsiú agus a fheidhmeanna rialála a chomhlíonadh.
Baill scéime** (nach mbaineann ach le gníomhaíocht chomhlíonta nó le seirbhís faisnéise do bhaill ar leith)• Sonraí aitheantais agus teagmhála
• Ballraíocht na gCeardchumann
• Stádas Pósta
• Duillíní Pá
• UPSP
• Ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí pinsin
Tá bonn reachtúil ag an Údarás chun faisnéis phearsanta a phróiseáil chun feidhmiú Acht na bPinsean a mhaoirsiú agus a fheidhmeanna rialála a chomhlíonadh.
Ranníocóirí CCSP• Ainm
• Dáta breithe
• UPSP
• Stádas Pósta
• Stádas eacnamaíoch
• Ranníocaíochtaí CCSP
Tá bonn reachtúil ag an Údarás chun faisnéis phearsanta a phróiseáil chun feidhmiú Acht na bPinsean a mhaoirsiú agus a fheidhmeanna rialála a chomhlíonadh.
Baill den phobal a dhéanann teagmháil lenár seirbhís faisnéise le fiosrúcháin pinsin• Sonraí aitheantais agus teagmhála
• Aon sonraí is féidir leis an bpobal a roinnt leis an Údarás mar chuid dá bhfiosrúchán leis an Údarás (m.sh. ballraíocht ceardchumainn, duillíní pá, teidlíochtaí pinsin, stádas pósta srl.)
Toilíonn baill den phobal le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta ag an Údarás chun ligean don Údarás cumarsáid a dhéanamh leo agus déileáil lena gcuid fiosrúcháin.
Síntiúsóirí don tseirbhís Nuacht trí Ríomhphost ar ár suíomh Gréasáin• Sonraí aitheantais agus teagmhálaTá toiliú tugtha ag síntiúsóirí fógraí ríomhphoist a fháil. Áirímid i gcónaí rogha díliostála inár gcumarsáidí ionas gur féidir le síntiúsóirí rogha an diúltaithe ó chumarsáid den sórt sin a fháil am ar bith.
Soláthraithe earraí agus seirbhísí don Údarás• Sonraí aitheantais agus teagmhála
• Sonraí baincéireachta
I gcás inar gá aon phróiseáil den sórt sin chun conradh a chomhlíonadh.
Fostaithe, iarfhostaithe agus iarratasóirí poist ***• Sonraí aitheantais agus teagmhála
• Taifid AD (lena n-áirítear UPSP, saoire bhreoiteachta, stádas sláinte, stádas pósta, ballraíocht cheardchumainn)
• Sonraí baincéireachta
• Sonraí oiliúna agus oideachais
• Taifid TF
I gcás inar gá aon phróiseáil den sórt sin chun conarthaí fostaíochta a chomhlíonadh; chun oibleagáidí dlíthiúla agus rialála a chomhlíonadh nó nuair is gá ár n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoin dlí fostaíochta agus slándála sóisialta agus cosanta sóisialta.
úsáideoirí ríomhfhoghlama• Sonraí aitheantais agus teagmhálaToilíonn úsáideoirí ríomhfhoghlama a gcuid sonraí a phróiseáil nuair a chláraíonn siad

* Áirítear le sonraí aitheantais agus teagmhála céadainm, sloinne, seoladh fisiceach, ríomhphost, uimhir theileafóin
**Ní choinnítear an fhaisnéis seo ach amháin do chomhaltaí scéime a bpróiseáiltear a gcuid faisnéise mar chuid de ghníomhaíocht chomhlíonta nó iarratas ar sheirbhís faisnéise. Ní choinneofar gach catagóir de shonraí pearsanta a liostaítear le haghaidh gach ball scéime dá leithéid. Braitheann na sonraí a phróiseáiltear ar theagmháil an Údaráis le haonáin rialaithe trí ghníomhaíochtaí comhlíonta (m.sh. iniúchtaí agus cigireachtaí) nó ó fhiosrúcháin ó chomhaltaí scéime agus ó bhaill den phobal. Ní dhéantar faisnéis faoi chomhaltaí scéime a phróiseáil mar chuid de ghníomhaíochtaí clárúcháin scéime do scéimeanna pinsean gairme a bhfuil níos mó ná ball amháin acu.
***Beidh feidhm ag fo-alt de na catagóirí sonraí pearsanta a liostaítear maidir le hiarratasóirí ar phoist.

Cé leis a roinnimid do chuid sonraí pearsanta

Mar chuid dár ngníomhaíochtaí rialála b’fhéidir go mbeidh orainn do shonraí pearsanta a roinnt le tríú páirtithe. Éilímid ar gach tríú páirtí urraim a thabhairt do shlándáil do shonraí pearsanta agus caitheamh leo de réir an dlí. Ní cheadaímid dár soláthraithe seirbhíse tríú páirtí do shonraí pearsanta a úsáid chun a gcríoch féin agus ní cheadaímid dóibh ach do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha sonraithe agus de réir ár dtreoracha. Ní fhéadfaidh siad na sonraí seo a phróiseáil ach chun críocha a gcuid seirbhísí a sholáthar dúinn agus chun críocha ar bith eile. Anseo thíos tá faisnéis maidir le hainmneacha agus catagóirí tríú páirtithe lena roinnimid sonraí pearsanta agus na cúiseanna atá le comhroinnt.

Tríú páirtíCúiseanna le sonraí a roinnt
IoncamClárú scéimeanna pinsean ceirde agus faomhadh táirgí CCSP a phróiseáil agus nuair a bhíonn bonn reachtúil ann chun faisnéis a mhalartú, amhail faoi Acht na bPinsean.  
An Roinn Cosanta SóisialtaCabhrú agus tuairisc a thabhairt don roinn tuismitheora, de réir mar is gá.
An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus PinseanCásanna imscrúdaithe a tharchur ina bhfuil bonn reachtach leis sin a dhéanamh.
An Phríomh-Oifig StaidrimhIs é an cuspóir atá le próiseáil sonraí riaracháin a bhailíonn an tÚdarás Pinsean chun a gcríoch féin, a úsáideann an Phríomh-Oifig Staidrimh ansin chun a cuspóirí sainordaithe a bhaint amach go héifeachtach, ná éifeacht a thabhairt d’fheidhmeanna na Príomh-Oifige Staidrimh mar atá leagtha amach faoin Acht Staidrimh 1993. i gCuid 10, is iad sin faisnéis a bhaineann le gníomhaíochtaí agus coinníollacha eacnamaíocha, sóisialta agus ginearálta an Stáit a bhailiú, a phróiseáil, a anailísiú agus a scaipeadh.
Is féidir teacht ar an Meabhrán Tuisceana idir an tÚdarás Pinsean agus an Phríomh-Oifig Staidrimh anseo.
Is féidir fógra trédhearcachta na Príomh-Oifige Staidrimh a fháil ag Sonraí an Údaráis Pinsean – CSO – An Phríomh-Oifig Staidrimh.
Rialtóirí nó údaráis mhaoirseachta eileSa chás go bhfuil bunús reachtúil le faisnéis a mhalartú, mar atá faoi Acht na bPinsean
Soláthraithe seirbhíse a sholáthraíonn seirbhísí tacaíochta don Údarás (lena n-áirítear soláthraithe seirbhíse arna mbainistiú ag TF, conraitheoirí forbartha bogearraí, anailísithe sonraí, cuideachtaí stórála agus scriosta doiciméad, seirbhísí riaracháin pinsin, seirbhísí earcaíochta, seirbhísí baincéireachta, soláthraithe bainistíochta láithreán gréasáin, cuideachtaí suirbhéanna)Chun gur féidir conradh a chomhlíonadh.


Úsáideann ár suíomh Gréasáin seirbhísí a sholáthraíonn Google, lena n-áirítear Cuardach Saincheaptha Google agus Google Analytics. Féadfaidh Google faisnéis a stóráil ar fhreastalaithe lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE). Tá an tseirbhís Google Analytics bunaithe againn le príobháideacht fheabhsaithe ionas nach gcoinneoidh Google do sheoladh IP iomlán. Tá aon aistrithe a dhéantar lasmuigh den LEE faoi réir ag cosaintí cuí lena n-áirítear úsáid Clásail Chaighdeánacha Conarthacha.

Bainistítear ár seirbhís Nuacht trí Ríomhphost trí MailChimp a úsáid. Tá freastalaithe MailChimp lonnaithe sna Stáit Aontaithe. Tá aon aistrithe a dhéantar lasmuigh den LEE faoi réir ag cosaintí cuí lena n-áirítear úsáid Clásail Chaighdeánacha Conarthacha.

Déantar ár suirbhéanna ag baint úsáide as SurveyMonkey. Tá freastalaithe SurveyMonkey lonnaithe sna Stáit Aontaithe. Tá aon aistrithe a dhéantar lasmuigh den LEE faoi réir ag cosaintí cuí lena n-áirítear úsáid Clásail Chaighdeánacha Conarthacha.

Déantar ár suíomh Gréasáin a óstáil ar fhreastalaithe Amazon Web Services (AWS) agus féadfaidh sé sonraí a aistriú lasmuigh den LEE. Tá aon aistrithe a dhéantar lasmuigh den LEE faoi réir ag cosaintí cuí lena n-áirítear úsáid Clásail Chaighdeánacha Conarthacha.

Úsáideann an tÚdarás Pinsean Microsoft Teams le haghaidh rannpháirtíocht fhíorúil go hinmheánach agus go seachtrach.

Cé chomh fada agus a choimeádaimid do shonraí pearsanta

Coinneoimid do shonraí pearsanta chomh fada agus is gá chun na cuspóirí a bhailíomar dóibh a chomhlíonadh, lena n-áirítear chun críocha aon cheanglais dlí, chuntasaíochta nó tuairiscithe a shásamh.

Chun an tréimhse choinneála iomchuí do shonraí pearsanta a chinneadh, déanaimid machnamh ar mhéid, nádúr agus íogaireacht na sonraí pearsanta, an riosca féideartha díobhála ó úsáid neamhúdaraithe nó nochtadh do shonraí pearsanta, na críocha a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ina leith agus cibé acu is féidir linn na críocha sin a bhaint amach ar bhealaí eile, agus na ceanglais dhlíthiúla is infheidhme.

In imthosca áirithe féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a chur gan ainm (ionas nach mbeidh baint acu leat a thuilleadh) chun críocha taighde nó staidrimh agus sa chás sin féadfaimid an fhaisnéis seo a úsáid ar feadh tréimhse éiginnte gan fógra breise a thabhairt duit.