Polasaí Príobháideachais an Láithreáin Gréasáin

Ráiteas Príobháideachais i ndáil leis an Láithreán Gréasáin

Réamhrá Tá meas ag an Údarás Pinsean ar chearta a chuid úsáideoirí agus comhlíonaimid ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.  Is é an aidhm atá leis seo ná breac-chuntas a thabhairt ar an gcaoi a ndéileálaimid le sonraí pearsanta (mar atá sainmhínithe thíos) a thugann tú dúinn nuair a dhéanann tú rochtain ar ár láithreán gréasáin (lena n-áirítear úsáid a bhaint as aon seirbhísí a oibrítear trínár gClár Sonraí Pinsin).

Léigh an méid seo a leanas go cúramach le go dtuigfidh tú ár dtuairimí agus ár gcleachtais maidir le do shonraí pearsanta agus an chaoi a ndéileálaimid leo. Ar ndóigh, níor cheart duit an láithreán gréasáin seo a úsáid mura bhfuil tú sásta leis an mbeartas seo.

Sa chás go soláthraíonn úsáideoir faisnéis phearsanta go deonach mar fhreagra ar cheistneoir nó suirbhé, ní úsáidfear an fhaisnéis sin ach chun críocha taighde nó anailíse amháin.

1. "Sonraí pearsanta"

Is éard atá i gceist le “sonraí pearsanta” ná sonraí trínar féidir tú a aithint nó dul i dteagmháil leat agus is féidir d'ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist agus do stádas gairme a áireamh mar shonraí den sórt sin. Ní dhéanfar an fhaisnéis sin a bhailiú ach amháin má sheolann tú chugainn í go deonach.

2. “Sonraí nach sonraí pearsanta”

Ní nochtar aon fhaisnéis dúinn nuair a dhéanann daoine brabhsáil ghinearálta ar ár láithreán gréasáin, cé gur féidir linn eolas staitistiúil áirithe ar fáil trínár soláthraí seirbhíse idirlín ("sonraí neamhphearsanta"). Cuimsíonn na sonraí neamhphearsanta sin faisnéis nach féidir a úsáid chun tú a aithint nó dul i dteagmháil leat agus d’fhéadfadh siad seo a leanas a bheith i gceist leo:

 • seoladh loighciúil an fhreastalaí atá in úsáid agat
 • ainm an fhearainn ardleibhéil a úsáideann tú chun an tIdirlíon a rochtain (mar shampla, .ie, .com, .org srl.)
 • an cineál brabhsálaí atá in úsáid agat
 • an dáta agus an t-am a ndéanann tú rochtain ar ár láithreán gréasáin
 • an seoladh Idirlín a úsáideadh chun nascadh lenár láithreán gréasáin.

3. Na fáthanna a gcoimnímid faiséis fút

Sonraí nach sonraí pearsanta Bainimid úsáid as na sonraí neamhphearsanta a bhailítear ó chuairteoirí ar ár láithreán gréasáin i bhfoirm chomhiomlán chun tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a mbaineann úsáideoirí leas as ár láithreán agus le cuidiú linn é a dhearadh agus a eagrú níos fearr.

Sonraí pearsanta Déanfaimid aon sonraí pearsanta a thugann tú dúinn a phróiseáil chun na gcríoch seo a leanas:

 • chun fógraí ríomhphoist a chur ar fáil duit (nuair a aontaíonn tú fógraí den sórt sin a fháil);
 • chun teagmháil a dhéanamh leat más gá chun freagra a thabhairt ar aon chumarsáid a d’fhéadfá a sheoladh chugainn;
 • ar mhaithe le cúrsaí riaracháin, fíoraithe agus staidrimh; agus
 • lena n-úsáid in aon cheann de na seirbhísí a oibrítear trínár gClár Sonraí Pinsin.

4. Nochtadh faiséise le tríu páirtithe

Féadfaimid sonraí neamhphearsanta a sholáthar do thríú páirtithe, nuair a bhíonn an fhaisnéis sin nasctha le faisnéis chosúil léi ó úsáideoirí eile ár suímh gréasáin. Mar shampla, d'fhéadfaimis líon na n-úsáideoirí uathúla a thugann cuairt ar ár láithreán gréasáin a chur in iúl do thríú páirtithe, mar aon le miondealú déimeagrafach ar úsáideoirí pobail ár láithreán gréasáin, nó na gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl ag cuairteoirí nuair a thagann siad chuig ár láithreán gréasáin.

Ní dhéanfaimid do chuid sonraí pearsanta a nochtadh do thríú páirtithe ach amháin má thoiligh tú don nochtadh sin nó más gá an tríú páirtí chun ár seirbhísí a chur ar fáil duit (i gcásanna den sórt sin, bíonn an tríú páirtí faoi réir ceanglas um chosaint sonraí den chineál céanna). Déanfaimid do chuid sonraí pearsanta a nochtadh má chreideann muid de mheon macánta go bhfuil dualgas orainn iad a nochtadh d'fhonn déanamh de réir aon dlí infheidhme, toghairm, barántas cuardaigh, nó ordú cúirte nó ordú rialála, nó ceanglas reachtúil eile.

5. Cúrsaí Slándála

Coinnítear do shonraí pearsanta ar fhreastalaithe slána atá á n-óstáil ag ár soláthraí seirbhíse idirlín. Is de nádúr an Idirlín é nach féidir linn slándáil aon eolais a tharchuireann tú chugainn trí mheán an Idirlín a ráthú nó barántas a thabhairt faoi. Ní féidir a ráthú go bhfuil aon tarchur sonraí thar an Idirlíon 100% slán. Mar sin féin, déanfaimid gach beart réasúnta (lena n-áirítear bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí) chun do chuid sonraí pearsanta a chosaint

6. Sonaí pearsanta a thabairt le dáta, a fhíorú agus a scriosadh

Is féidir leat a insint dúinn faoi aon athruithe ar do shonraí pearsanta, agus leasóimid nó scriosfaimid do shonraí pearsanta dá bharr sin de réir ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna Cosanta Sonraí 1988 agus 2003. Seol ríomhphost chugainn ag info@pensionsauthority.ie le fáil amach cad iad na sonraí pearsanta atá againn fút nó chun go nuashonrófar, go leasófar, nó go mbainfear do shonraí pearsanta ónár mbunachar sonraí. Féadfaidh aon iarratais den sórt sin a bheith faoi réir ag táille atá leagtha síos (nó a leagfar síos).

7. Athruithe ar pholasaí príobháideachta an láithreáin gréasáin

Cuirfear fógra ar an láithreán gréasáin faoi aon athruithe a dhéanfar ar an bpolasaí príobháideachta chun go mbeidh tú ar an eolas i gcónaí faoin bhfaisnéis a bhailímid, conas a úsáidimid í, agus cad iad na himthosca, más ann dóibh, ina nochtfaimid í. Má bheartaímid uair ar bith sonraí pearsanta a úsáid ar bhealach a bheidh difríocht suntasach ag idir é agus a bhfuil luaite sa bheartas príobháideachta, nó a nochtadh duit ag an am ar bailíodh iad, cuirfimid é sin in iúl duit trí r-phost, agus féadfaidh tú rogha a dhéanamh ansin cibé an úsáidfimid do chuid faisnéise ar an mbealach nua nó nach n-úsáidfimid

8. Fianáin

Úsáideann an láithreán gréasáin seo teicneolaíocht "fianán". Is éard is fianán ann ná píosa beag sonraí nó téacschomhad beag a stórálann an brabhsálaí ar do ríomhaire, ar iarratas ónár bhfreastalaí. Is féidir linn fianáin a úsáid chun ábhar a bhaineann go sonrach leis na rudaí ar spéis leat iad a chur ar fáil agus chun do roghanna pearsanta a shábháil sa chaoi nach gá duit iad a athiontráil gach uair a dhéanann tú ár láithreán gréasáin a rochtain - níl ár bhfianáin ar fáil ag láithreáin ghréasáin eile.  Go háirithe cuireann fianáin ar ár gcumas:

 • líon na gcuairteoirí ar ár láithreán gréasáin agus a bpatrúin úsáide a thomhas
 • faisnéis a stóráil faoi do chuid sainroghanna agus cur ar ár gcumas sa chaoi sin ár láithreán gréasáin a shaincheapadh de réir na n-ábhar spéise faoi leith atá agat
 • dlús a chur faoi do chuardach
 • tú a aithint nuair a fhilleann tú ar ár láithreán gréasáin.

Mínítear an tábla thíos na fianáin a úsáidimid agus cén fáth.

Fianán

Ainm

Feidhm

Breis Eolais

Google Analytics

_utma _utmb _utmc _utmz

Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi cén chaoi a n-úsáideann cuairteoirí ár láithreán. Úsáidimid an t-eolas chun tuarascálacha a thiomsú agus le cuidiú linn feabhas a chur ar an láithreán. Tiomsaíonn na fianáin faisnéis i bhfoirm atá gan ainm, lena n-áirítear líon na gcuairteoirí ar an láithreán, cárbh as ar tháinig na cuairteoirí chuig an láithreán agus na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.

Cliceáil anseo chun forbhreathnú a fháil ar chúrsaí príobháideachta ag Google

Foirm fianáin faoi sheisiúin ar line

Cruthaítear an fianán seo nuair a nascann úsáideoir le feidhm ASP.NET agus téann sé in éag nuair a dhúnann an t-úsáideoir a bhrabhsálaí. Tá an fianán riachtanach chun foirmeacha a úsáid ar ár láithreán chun ID seisiúin reatha an úsáideora a stóráil agus úsáidtear é freisin i Limistéar Ball an Údaráis agus le haghaidh Ríomhfhoghlaim Iontaobhaithe.

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Microsoft

Meirge suirbhé

pollPops

Úsáidtear an fianán seo le cuimhneamh ar ghlac an t-úsáideoir páirt i suirbhé an Údaráis Pinsean nó nár ghlac. Déantar an nasc ar an leathanach gréasáin a cheilt má chríochnaigh an t-úsáideoir an suirbhé cheana féin.

 

Inrochtaineacht/ stílbhileoga codarsnachta

css

Úsáidtear an fianán seo chun cuimhneamh ar an gcineál inrochtaineachta/codarsnacht/stílbhileog chaighdeánach is fearr leis an úsáideoir. Seiceálann an láithreán gréasán an fianán nuair a léirítear an leathanach agus taispeánann sé an leathanach ag baint úsáide as an stílbhileog a bhí ag an úsáideoir an uair dheireanach.

 

Fianán seisiúin

MenuItemActive

Úsáidtear an fianán seo chun cuimhneamh ar an gceacht sin a raibh tú aige nuair a bhí tú sa chuid maidir le ríomhfhoghlaim Iontaobhaithe.

 

Fianán seisiúin

.ASPXUSERCMS

Úsáidtear an fianán seo chun faisnéis a sholáthar faoin seisiún nuair a logálann an t-úsáideoir isteach.  Ní bhaineann sé ach le réimse Comhaltaí an Údaráis agus le réimse ríomhfhoghlaim na n-iontaobhaithe.

 

Sainrogha i gcomhair glacadh le fianáin ar láithreán gréasáin an Údaráis Pinsean

accept_cookies

Cruthaítear an fianán seo nuair a ghlacann úsáideoirí leis an gcomhaontú faoi fianáin.

 

 

 • Is iondúil go gceadaíonn an chuid is mó de bhrabhsálaithe gréasáin smacht éigin ar fhianáin trí shocruithe an bhrabhsálaí. Le fáil amach níos mó faoi fianáin, lena n-áirítear conas a fheiceáil cad iad na fianáin atá socraithe agus conas is féidir iad a bhainistiú agus a scriosadh, tabhair cuairt ar www.allaboutcookies.org.
 • Más mian leat deireadh a chur le cumas Google Analytics tú a rianú i ngach láithreán gréasáin, tabhair cuairt ar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

9. Fianáin a dhíchumasú

Is féidir leat diúltú i gcónaí d’fhianáin den sórt sin, má cheadaíonn do bhrabhsálaí é sin, nó a iarraidh ar do bhrabhsálaí a chur in iúl duit nuair atá fianán á sheoladh chugat. Is féidir leat comhaid fianáin a scriosadh ó do ríomhaire freisin ar do rogha féin.

Chun fianáin a dhíchumasú, féach ar na naisc chuig na láithreáin ghréasáin seo a leanas le fáil amach na bealaí chun fianáin ar do ríomhaire a fheiceáil agus a dhíchumasú:

Internet Explorer, Fianáin ar Internet Explorer

Netscape, Faináin ar Netscape

10. Google Analytics

Úsáidtear Google Analytics ar an láithreán gréasáin seo. Is seirbhís anailíse gréasáin é sin a chuireann Google, Inc. ("Google”) ar fáil, chun staitisticí a bhailiú ar ár láithreán gréasáin. Cabhraíonn na staitisticí a bhailímid chun seirbhís gréasáin níos fearr a sholáthar do na cuairteoirí. Le thuilleadh eolais a fháil ar Google Analytics, téigh chuig láithreán gréasáin Google.

Úsáideann Google Analytics fianáin chun seisiúin úsáideora a shainiú, chomh maith le roinnt gnéithe tábhachtacha a sholáthar i dtuarascálacha Google Analytics. Ciallaíonn sé sin go bhfuil na fianáin nasctha le fearann nó fearainn ár láithreán gréasáin, agus ní úsáidfimid sonraí na fánán sin ach amháin le haghaidh anailís staitistiúil a bhaineann le d’iompar brabhsála ar ár láithreáin ghréasáin. Más mian leat, is féidir leat diúltú dó trí na fánáin a chasadh as sna 'socruithe faoi roghanna' i do bhrabhsálaí.  Is féidir leat diúltú do Google Analytics a bheith do do rianú trí Bhreiseán Brabhsálaí Google Analytics Opt-out a íoslódáil agus a shuiteáil ar an mbrabhsálaí gréasáin atá agat faoi láthair: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Ní dhéanfaidh an tÚdarás Pinsean aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná aon iarracht na sonraí teicniúla thuasluaite a shannadh d'aon duine ar leith.

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach ionann na sonraí teicniúla seo, nach féidir a shannadh le haon duine aonair inaitheanta, agus “faisnéis phearsanta” chun críche na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.