Cód Cleachtais d'iontaobhaithe

Ar cheann d’fheidhmeanna an Údaráis Pinsean faoi Acht na bPinsean tá treoir a eisiúint ar dhualgais agus ar fhreagrachtaí iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus conarthaí blianachta scoir iontaobhais, agus cóid chleachtais ar ghnéithe sonracha dá bhfreagrachtaí. Eisíonn an tÚdarás an Cód Cleachtais d'iontaobhaithe (an Cód) a fhoilsítear faoi Chomhad(í) Gaolmhara thíos de bhun alt 10(1)(c)(i) d'Acht na bPinsean.

Tá an beart priacal airgeadais sochair shainithe dá dtagraítear i mír 101 den Chód ar fáil ó na Rannán beart priacal airgeadais sochair shainithe de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Tá liosta na gcúrsaí a chomhlíonann an riachtanas cáilíochta iontaobhaithe dá dtagraítear i mír 107 den Chód ar fáil ar an Rannóg cáilíochtaí iontaobhaithe de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Féadfaidh an tÚdarás an Cód a leasú nó a fhorlíonadh go tréimhsiúil.