Scéimeanna trasteorann

Soláthraíonn an chuid seo faisnéis ar na ceanglais do scéimeanna pinsin a oibríonn “trasteorann” in Éirinn. San áireamh sa chuid seo tá Foirmeacha Údaraithe agus Formheasa, Treoirlínte agus aon nuacht is déanaí nó Ceisteanna Coitianta.

Soláthraíonn an chuid seo faisnéis ar na ceanglais maidir le scéimeanna pinsean gairme agus CBS (scéimeanna) iontaobhais a fheidhmíonn 'trasteorann' in Éirinn.

Ligeann Cuid XII d’Acht na bPinsean do scéimeanna arna mbunú i mBallstát amháin glacadh, faoi réir coinníollacha áirithe, le haistrithe ó scéimeanna atá bunaithe nó bunaithe i mBallstát eile agus le ranníocaíochtaí ó fhostóirí a bhfuil a gcaidreamh lena bhfostaithe á rialú ag an dlí sóisialta agus saothair is ábhartha. pinsin Ballstáit eile.

Thug Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Pinsin Ghairme), 2021 isteach athruithe oibríochtúla ar na forálacha trasteorann atá ann cheana in Acht na bPinsean. Áirítear orthu sin a cheangal ar an Údarás Pinsean cúiseanna a thabhairt le cinneadh gan cead a thabhairt ranníocaíochtaí trasteorann a ghlacadh ó fhostóir ar leith agus tá cearta achomhairc anois ag iontaobhaithe chun na hArd-Chúirte maidir leis an gcinneadh seo.

Scéimeanna Gaeilge atá ag iarraidh feidhmiú trasteorann

Ní mór d’iontaobhaithe scéimeanna atá bunaithe in Éirinn iarratas a dhéanamh chuig an Údarás ar údarú sular féidir leo feidhmiú trasteorann. Ina theannta sin, sula bhféadfaidh iontaobhaithe scéime Éireannach tosú ag glacadh le ranníocaíochtaí ó scéim thar lear, ní mór do na hiontaobhaithe fógra a thabhairt don Údarás laistigh de mhí agus faisnéis áirithe, atá leagtha amach sna rialacháin, a sholáthar don Údarás faoin scéim thar lear sin. Déanfaidh an tÚdarás measúnú ar an bhfaisnéis agus cinnfidh sé cibé an dtabharfaidh sé formheas. Agus an cinneadh á dhéanamh, caithfidh an tÚdarás aird a thabhairt ar struchtúr riaracháin agus ar staid airgeadais na scéime glactha, chomh maith le hoiriúnacht agus ionracas iontaobhaithe na scéime.

Ní mór do scéim atá bunaithe i mBallstát eile a ghlacann le haistriú ó scéim Éireannach cloí le dlí sóisialta agus saothair na hÉireann a bhaineann le scéimeanna pinsin na hÉireann maidir leis na 'baill trasteorann', a ndéanann an t-aistriú difear dóibh. Tagraítear do na dlíthe seo mar na ‘ceanglais reachtúla ábhartha’ i ndlí na hÉireann. Go hachomair, is iad seo Cuid III d’Acht na bPinsean (Sochar a Chaomhnú), Cuid V d’Acht na bPinsean (Nochtadh Faisnéise), alt 59B d’Acht na bPinsean (Laghdú ar Shochar) agus alt 59C d’Acht na bPinsean (Méaduithe ar Shochar). Pinsin in Íocaíocht).

Scéimeanna Éireannacha a ghlacann le haistrithe agus ranníocaíochtaí trasteorann

Ní mór d’iontaobhaithe scéimeanna Éireannacha a ghlacann ranníocaíochtaí trasteorann nó aistrithe trasteorann cloí leis na dlíthe sóisialta agus saothair a bhaineann le scéimeanna, agus le ceanglais faisnéise agus infheistíochta an Bhallstáit eile nó an Bhallstáit ‘aíochta’ i leith na gcomhaltaí trasteorann e.g. Ní mór d’iontaobhaithe Éireannacha faisnéis a nochtadh do na comhaltaí de réir rialacha faisnéise an Bhallstáit eile. Athraíonn an dlí sóisialta agus saothair a bhaineann le pinsin ar fud na mBallstát.

Tuilleadh eolais

Más mian le scéim dul i mbun gníomhaíochta trasteorann, ba cheart dó tuilleadh faisnéise agus na foirmeacha iarratais cuí a lorg ón Údarás trí theagmháil a dhéanamh le info@pensionsauthority.ie.