Ceanglais tuairiscithe ÚÁPGE agus an ECB

Ceanglais tuairiscithe ÚÁPGE agus an ECB

Thug an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme (EIOPA) agus an Banc Ceannais Eorpach (BCE) ceanglais tuairiscithe nua isteach in 2018 le haghaidh scéimeanna pinsin. Faoi na ceanglais seo:

  • ní mór do mhórscéimeanna pinsin sonraí mionsonraithe ar shócmhainní, dliteanais agus comhaltaí a thuairisciú ar bhonn ráithiúil agus bliantúil, agus
  • ní mór do scéimeanna níos lú sonraí achoimre a thuairisciú go bliantúil.

Tá sonraí maidir le ceanglais tuairiscithe reatha ÚÁPGE leagtha amach sa Cinneadh Bhord Maoirseoirí ÚÁPGE dar dáta 2 Meitheamh 2020 (leasaíonn sé seo Cinneadh ÚEÁPC a glacadh in 2018).

Ní cheanglaítear ar scéimeanna pinsin na hÉireann faoi láthair na sonraí a theastaíonn ó ÚÁPGE a chur faoi bhráid an Údaráis Pinsean. Éilítear ar scéimeanna pinsin Éireannacha áirithe, áfach, sonraí a chur faoi bhráid Bhanc Ceannais na hÉireann chun críocha ceanglais sonraí an BCE a chomhlíonadh. Is féidir sonraí faoi cheanglais tuairiscithe an Bhainc Ceannais a fháil anseo.

Cé nach mbíonn an tÚdarás ag bailiú sonraí ÚÁPGE go rialta, féadfaidh sé teagmháil dhíreach a dhéanamh le líon beag scéimeanna pinsin Éireannacha móra chun faisnéis áirithe a theastaíonn ón ÚÁPGE a iarraidh. Cuirfear sonraí aon iarratais den sórt sin in iúl go díreach do na scéimeanna pinsin roghnaithe roimh ré.

Déanfaidh an tÚdarás cumarsáid bhreise a luaithe a bheidh na socruithe maidir le tuairisciú sonraí chuig ÚÁPGE tugtha chun críche agus tabharfaidh sé fógra imleor d’iontaobhaithe faoi aon riachtanas breise sonraí a thuairisciú don Údarás, ag cur san áireamh na saincheisteanna teicniúla agus praiticiúla atá i gceist.

Meabhraítear d’iontaobhaithe agus do riarthóirí cláraithe a n-oibleagáid leanúnach faoi Acht na bPinsean faisnéis scéime bliantúil a sholáthar don Údarás (.i. na sonraí atá liostaithe i sceideal J de na rialacháin um nochtadh scéimeanna pinsin na hÉireann).

Soláthrófar nuashonruithe breise maidir le ceanglais tuairiscithe sonraí ÚÁPGE ar an leathanach seo nó trí fholáirimh nuachta a phostálfar ar shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Déan teagmháil le: pensionsdata@pensionsauthority.ie.