Staitisticí sochair shainithe

Foilsíonn an tÚdarás Pinsean staitisticí do scéimeanna sochair shainithe gach bliain.

Tiomsaítear na staitisticí seo ó na tuairisceáin bhliantúla sonraí achtúireacha (AADRanna) a cheanglaítear a chur faoi bhráid an Údaráis faoi scéimeanna maoinithe sochair shainithe. Rialachán 23 de na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise), 2006, arna leasú.

Tá na staitisticí a foilsíodh go dtí seo le fáil thíos.

Nóta ar fhoilseachán 2023

Cuirtear foilseachán 2023 i láthair i bhformáid sraith ama agus áirítear ann staitisticí maidir le blianta roimhe sin. Tá na sonraí AADR tiomsaithe de réir bliana féilire agus léiríonn na figiúirí do gach bliain iomlán na AADRanna a cuireadh faoi bhráid an Údaráis le dáta éifeachtach sa bhliain féilire sin. Go ginearálta, eisiatar scéimeanna beaga atá á bhfoirceannadh in aon bhliain ar leith ó na staitisticí ós rud é nach gceanglaítear ar scéimeanna den sórt sin AADR a chur isteach. 

Chomhbhailítear i dtuarascálacha roimhe seo sonraí an AADR is déanaí a chuir gach scéim isteach ar an dáta foilsithe agus mar sin bhí figiúirí roimhe seo d'aon bhliain bunaithe ar AADRanna scaipthe thar níos mó ná bliain féilire amháin. Mar sin, níl na staitisticí a foilsíodh in 2023 inchomparáide go díreach le figiúirí a foilsíodh sna blianta roimhe seo.