Séanadh Dlíthiúil

Cóipcheart

Is leis an Údarás Pinsean an cóipcheart san ábhar atá ar shuíomh Gréasáin an Údaráis Pinsean. Ní féidir an t-ábhar seo a úsáid d’úsáid phríobháideach neamhthráchtála ach amháin ar an gcoinníoll go gcoimeádtar cóipcheart ar bith agus gach fógra dílsithe atá sa bhunábhar. Ní fhéadfaidh tú na hábhair ar an suíomh Gréasáin seo a mhodhnú ar bhealach ar bith ná iad a atáirgeadh nó a thaispeáint go poiblí, a dhéanamh, a dháileadh nó a úsáid ar bhealach eile chun críche poiblí nó tráchtála ar bith.

Séanadh Dlíthiúil

Ullmhaíodh ábhar an tsuímh Ghréasáin seo chun faisnéis a sholáthar ar phinsin agus go háirithe ar ról agus feidhmeanna an Údaráis Pinsean maidir le scéimeanna pinsean gairme. Tríd an suíomh Gréasáin seo a sholáthar níl an tÚdarás Pinsean ag tairiscint comhairle dlí nó tráchtála. Ní foinse iomlán faisnéise ar phinsin í an fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin seo. Má theastaíonn comhairle shonrach uait ba chóir duit dul i gcomhairle le gairmí atá cáilithe go cuí i gcónaí.

Cé go bhfuil gach iarracht déanta ag an Údarás Pinsean lena chinntiú go bhfuil an t-eolas atá in aon treoir a fhoilsítear ar a shuíomh Gréasáin ceart agus cruinn, is féidir mar sin féin go dtarlóidh earráidí nó easnaimh in ábhar na treorach ó am go chéile.

Ní ghlacann an tÚdarás Pinsean, a sheirbhísigh nó a ghníomhairí le dliteanas ar bith as aon earráidí nó easnaimh san fhaisnéis nó sna sonraí nó as aon chaillteanas nó damáiste a bhain d’aon duine a ghníomhaíonn nó a staonann ó ghníomhú mar thoradh ar an bhfaisnéis nó ar na sonraí atá ann. láithreán gréasáin

Naisc

Tá cosc ​​ar hipirtéacs nó ar naisc eile chuig an suíomh Gréasáin seo gan cead a fháil ón Údarás Pinsean. Más mian leat nasc chuig an suíomh Gréasáin seo a sholáthar, ba cheart duit é sin a chur in iúl dúinn trí ríomhphost chuig info@pensionsauthority.ie agus tabhair sonraí faoi URL(anna) na leathanach(anna) mar aon le naisc chuig ár suíomh Gréasáin agus URL(anna) na leathanach(anna) ar mian leat nasc a dhéanamh leo ar ár suíomh Gréasáin.