Táillí scéime grúpa

Cad is grúpscéim ann?

Cuirtear grúpscéim ar bun faoi ghníomhas iontaobhais ar doiciméad dlíthiúil é a bhunaíonn, a rialaíonn nó a leasaíonn iontaobhas.

Ní hionann grúpscéim aon fhir agus scéim bhall aonair mar go gceadaíonn an ghrúpscéim baill bhreise a chlárú amach anseo.

Conas a íoctar an táille?

Ní ghlacann an tÚdarás Pinsean ach le híocaíochtaí ar tháillí scéime pinsean ceirde trí Chlár Sonraí Pinsean an Údaráis (PDR) ar féidir teacht air ar chlé.

Féadfaidh aon duine de na páirtithe leasmhara cláraithe le scéim clárú le PDR agus táillí scéime a íoc. Glactar le híocaíocht i bhfoirm cárta creidmheasa nó ríomhaistriú airgid (EFT). Tá sé ríthábhachtach go dtacófar le híocaíochtaí EFT leis na huimhreacha tagartha a ghintear ag pointe próiseála na híocaíochta tríd an PDR.

Cén dáta a mbeidh táillí dlite le híoc?

Tá táillí le híoc faoin 31 Márta gach bliain nó ag cibé tráth a chinneann an tÚdarás. I gcás scéimeanna nuachláraithe, tá táillí le híoc laistigh de thrí mhí ó thosach feidhme na scéime nó faoin 31 Nollaig, cibé acu is luaithe.

Conas a ríomhtar an táille?

Tá an táille atá dlite bunaithe ar líon na mball gníomhach sa scéim ag dáta tosaithe na bliana scéime roimh an mbliain féilire ábhartha. Mar shampla, i gcás ina gcuirtear tús le bliain na scéime ar 1 Deireadh Fómhair, tá an táille do 2023 bunaithe ar líon na gcomhaltaí gníomhacha amhail an 1 Deireadh Fómhair 2022 agus tá an táille iníoctha ar 31 Márta 2023. Mar sin féin, i gcás ina bhfuil 20 fostóir rannpháirteach nó níos mó ag scéim. amhail an 31 Nollaig 2023, ní ríomhtar táillí ar an mbonn seo ach ríomhtar iad ar líon na gcomhaltaí gníomhacha sa scéim amhail an 31 Nollaig 2023.

Cad iad na rátaí táillí?

Tá na rátaí táillí leagtha amach sa doiciméad thíos.