Nochtuithe cosanta

Forálann an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 (Acht 2014) go bhféadfaidh oibrí nochtadh cosanta a dhéanamh i gcúinsí áirithe do ‘dhuine forordaithe’ faoi Acht 2014. Is duine forordaithe den sórt sin é an Rialtóir Pinsean’. Féadfaidh oibrí nochtadh cosanta a dhéanamh má chreideann sé nó sí le réasún gur tharla éagóir ábhartha a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

‘Gach ábhar a bhaineann le faireachán agus maoirsiú ar oibriú Acht na bPinsean 1990 (Uimh. 25 de 1990) (seachas imscrúduithe agus cinntí ón Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean), lena n-áirítear gníomhaíochtaí an Chuntais Choigiltis Scoir Pearsanta. (CCSP), soláthar táirgí CCSP, feidhmiú CCSP agus eisiúint treoirlínte agus cóid chleachtais d’iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus soláthraithe CCSP’.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhforálann Acht 2014 freisin go gcaithfidh an t-oibrí a chreidiúint go bhfuil an fhaisnéis agus aon líomhain atá inti fíor go substaintiúil chun go gcáileoidh an nochtadh mar nochtadh cosanta.

Más mian leat nochtadh a dhéanamh faoi Acht 2014, is féidir leat é sin a dhéanamh trí ríomhphost protectdisclosures@pensionsauthority.ie. Tá sonraí ba chóir a chur san áireamh i nochtadh leagtha amach sa doiciméad thíos.

Tabhair faoi deara le do thoil nach gceanglaíonn Acht 2014 ar oibrí nochtadh a dhéanamh agus ní scaoileann sé oibrí ó aon oibleagáidí tuairiscithe sainordaitheacha atá leagtha amach sa reachtaíocht, mar iad siúd atá in Acht na bPinsean, 1990, arna leasú.